Ook buitenbankwerkers Nwb. werken veilig Beste Victor veiligheid (^NIEUWS 22 De afdeling buitenbankwerkers Nwb. is op 4 april 1961 in drie groepen gestart met de Veiligheids competitie. De groep van baas Heykoop bereikte op 9 april 1962 de eindstreep: 250 dagen zonder een ongeval met arbeidsonderbreking. Als tweede in de wedstrijd eindigden de mannen van baas Troeleman. Beide teams (ieder ongeveer 30 man sterk) kwa men op 9 april in ,,'t Blaasje" bijeen om in een korte, feestelijke bijeenkomst dit feit te vieren. In zijn toespraak wees de heer Sparreboom erop, dat in deze afdeling het aantal ongevallen in I960 nog 16 bedroeg, en in 1961 tot acht was gedaald. „Algemeen is gebleken, dat na de invoering van de Veiligheidscompetitie het aantal ongevallen steeds naar beneden gaat. Het eigenaardige daarbij is, dat op de meest gevaarlijke plaatsen, dit t.a.v. deze groepen bijvoorbeeld een machinekamer van een schip, soms veiliger wordt gewerkt, dan in een minder gevaarlijke omgeving. Dit wijst erop dat in het eerste geval de werknemers constant op hun qui-vive zijn", aldus de Veiligheidsinspecteur. De heer Heykoop ontving daarna de wisselbeker om deze voor zijn groep zorgvuldig te bewaren. Alle leden van het winnende team ontvingen een persoonlijk geschenk evenals de tweede prijs-win- naars. Na de uitreiking toonde de heer W. van Beek met cijfers aan dat in de afdeling het aantal ongevallen in het vorige jaar VA beneden het fabrieksge- middelde (14%) ligt. „Ik doe een dringend beroep op u tijdens de nieuwe competitie het ongevallencijfer nog verder te drukken. Dit kan! Er is voor nodig: vakman schap, oplettendheid, zelfbeheersing en bovendien vriendschap t.o.v. uw kameraden", zei de heer van Beek. Namens de beide groepen sprak de heer Marcus een kort dankwoord. Ondanks sommige pessimis tische geluiden, gelooft hij dat het veiligheidswerk in het belang van iedereen is. „Dat ook onze vrouwen erbij zijn betrokken door het zenden van een bloemetje, stellen wij bij zonder op prijs. Hiervoor en voor het geschenk, danken wij iedereen, die in een of andere vorm daaraan heeft medegewerkt". Op ons bedrijf is het vandaag feest, Dit is de aanhef van de brief geweest, Beste Victor, die wij vrouwen van u kregen, En weet dat wij wel heel terdege, Ook thuis aan deze dag hebben gedacht, Niet alleen omdat er een verrassing werd gebracht, Maar van tevoren leefden wij al mee, Wie zou het winnen van de twee? En nu wensen wij dat overal wordt gehoord, Bij Wilton-Fijenoord, Wappert de Victor-Vlag, Hoog in de top dag aan dag. M. S. - de J. Bovenstaande vrouwelijke ontboezeming verlenen wij gaarne plaatsruimte. de Redactie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 24