HET INTRODUCTIECENTRUM Jï) NIEUWS 10 Theorie (Teoria) Aan de zuidzijde van Machinefa briek II staan enkele loodsen. In een ervan is men sinds korte tijd bezig met een geheel nieuwe vorm van introductie. Werknemers, die bij W.F. te werk komen, zullen daar gedurende een bepaalde periode kennismaken met de vele aspecten van het bedrijf. Dit kennismaken omvat twee uiteenlo pende terreinen: het sociale terrein en het gebied van de werksfeer. Tot de eerste behoren inleidingen over geschiedenis, produkten, loon- opbouw, werkclassificatie, tarifië- ring, medische aangelegenheden, veiligheid, arbeidsvoorwaarden enz. bij W.F. Elk van deze onderdelen wordt door een ter zake kundige be handeld. De introductie in de technische sfeer is een zaak, waarbij de bedrijfslei ding nauw betrokken is. Een werk- commissie zorgt hierbij voor de goe de gang van zaken en voor het be schikbaar stellen van instructeurs. Het toeval wil nu, dat sinds korte tijd Spaanse arbeiders in het bedrijf te werk zijn gekomen. Dit betekent, dat het Introductiecentrum direct aan de slag is gegaan en voor een meer omvangrijke taak is komen te staan. Alle inleidingen moeten na melijk in het Spaans worden omge zet. Bij de Spaanse werknemers is enige elementaire kennis van de Ne derlandse taal onmisbaar. Het bedrijf heeft zich daarbij de hulp verzekerd van 2 studenten, die Spaanse letteren studeren, terwijl het Raadgevend Bureau Berenschot tijdelijk is ingeschakeld. Veiligheidsvoorschriften zijn ook in het Spaans vertaald, terwijl borden met Nederlandse technische bena mingen de Spanjaarden onze moeilijke taal bij brengen. Bij een bezoek zal een oorverdovend lawaai u dui delijk maken, dat het niet alleen in de theorie, maar ook in de praktijk daar „Spaans toe kan gaan". Lassers, hakkers, branders, bankwerkers en draaiers Praktijk Practica) leren daar het vak en onze rondleider zegt optimis tisch: „Ze zijn nog maar korte tijd hier, maar het is opmerkelijk hoe snel zij en ook wij ons weten aan te passen. Alleen die lange Spaanse namen dwingen ons wel om dikwijls het lijstje te raadple gen. Jansen en Pietersen bestaan in Spanje heus niet, maar 't went wel".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 12