„CONTACT-NIEUWS" VEILIG NAAR DE KAMPWEEK IN ESBEEK (^NIEUWS 14 In Valkenburg hebben wij na het diner in het stadje wat plezier gemaakt, maar om half elf ver langde iedereen naar bed. Derde dag. De laatste étappe! Deze tocht was, zo mogelijk, nog mooier dan de voorgaande. In hoog tempo passeerden wij vóór de lunch 28 andere ploegen. Aan de grens van Heerlen werden de medailles uitgereikt, waarna wij met muziek voorop in triomf door Heerlen naar de finish liepen. Het was enorm druk in Heerlen. Langs de route zagen wij de heren Valk en Dekker staan. Wij mochten vele gelukwensen in ontvangst ne men en waren verheugd, dat onze ploeg geen uit vallers had te melden. Tijdens het laatste diner in Valkenburg zei de heer Valk, dat hij had geconstateerd, dat alles goed en sfeervol was verlopen. De heer Van Maanen dank te voor de prettige onderlinge verhoudingen, 's Avonds hebben wij in Valkenburg feestgevierd. 24 juni. Terug naar huis, wederom onder leiding van de heer Dekker. Namens alle deelnemers onze dank aan allen, die deze prettige wandeltochten hebben mogelijk gemaakt. Ben Matthijssen 3de lj. Bankwerken Aan de gezichten op de foto is wel te zien, dat hier geen bekeuringen worden gegeven. Bij zulke gebeurtenissen blijft de lach meestal achterwege. bij gever en ontvanger. Wat is er aan de hand in de bedrijfsschool Zijn brigadier Bouman en hoofdagent Van der Wely van de Schiedamse politie plotseling leerlin gen van onze Bedrijfsschool geworden? Ook dat is niet het geval. Leest u maar verder. Het idee is ontstaan in de Bedrijfsschool. In de week van 25 tot 29 juni vertrok nl. de eerste groep leerlingen naar het kamp te Esbeek. De tocht er heen geschiedde per fiets en bromfiets. Om nu - zo redeneerde men in de school - deze reis zo veilig mogelijk te doen, moesten de karre tjes volmaakt in orde zijn. In overleg met de af deling Beveiliging riep men de medewerking in van de Schiedamse Verkeerspolitie. Bereidwillig zond men de twee deskundigen op het „oorlogs pad" en het gevolg ziet u op de foto. Keuren en nog eens keuren. Meer dan 100 fietsen en brom fietsen werden door getrainde ogen en handen be handeld en alle onvolkomenheden werden achter haald. De uitkomst van deze keuring was, zoals bij de meeste: remmen bijstellen, achterspatbord bijwit- ten enz. enz., maar het resultaat was, dat men ge rust kan zijn: de karretjes waren veilig. De verdere veiligheid hangt af van de berijder. Op zaterdag, 7 juli, heeft de vereniging van oud leerlingen „Contact" haar seizoen 1961-62 besloten met een „balavond" in de kantine van de Bedrijfs school. Voor deze gelegenheid had het bestuur de kantine feestelijk ingericht. Ook had het bestuur voor deze avond, in plaats van grammofoonmuziek, de band „The Gin Town Dixie Kids" gearrangeerd, die voor pittige dansmuziek zorgde. Er werd dan ook vrij veel gebruik gemaakt van de dansvloer. Jam mer was het dat er zo weinig leden aanwezig wa ren. We hopen na de vakantie in september weer met veel nieuwe leden en met frisse moed te star ten met het seizoen 1962-63- Ieder die inlichtingen omtrent het lidmaatschap van de vereniging „Contact" wil hebben, kan zich wenden tot het secretariaat p/a H. J. v. d. Nagel P.K.O. Laan 97 a, Schiedam. We besluiten met iedereen een prettige vakantie toe te wensen en „tot ziens" op onze eerste „Con- tact"-avond in het nieuwe seizoen. Het Bestuur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 16