(^|)NIEUWS 2 gaten opgemald zouden kunnen worden en later op de verbindingsflenzen van de nieuwe sectie worden overgenomen. De beide dokdelen zijn nl. onder water verbonden door ongeveer 500 zware moerbouten, elk met een diameter van ongeveer 70 mm. Dat de gaten in de flenzen van de nieuwe sectie zuiver moesten aansluiten op die in de bestaande dokgedeelten laat zich denken. Bij een breedte van het dok van ongeveer 40,- m en een pontonhoogte van ongeveer 5,- m was dit het grootste probleem. Wanneer echter moeilijke problemen opgelost moe ten worden, gebeurt het wel eens, dat na langduri ge besprekingen de oplossing eigenlijk plotseling gevonden wordt. Het bleek nl. dat, toen alle bouten uit de onderwaterverbinding van de beide dokge deelten verwijderd waren, (nadat het dok door middel van het verplaatsen van de beide dokkra nen enigszins met een katterug getrimd was) het inwendige van de ponton ter plaatse van de verbin ding volkomen droog bleef. De pakking tussen beide dokdelen werd door het trimmen van het dok volkomen dichtgeknepen. Dit zou nu met de ver binding van de nieuwe sectie aan de bestaande de len ook toegepast kunnen worden. De nieuwe sectie, die inmiddels al enige tijd voor het hoofdkantoor in de haven lag, werd daarvoor - tegelijkertijd met een ander schip - in dok 4 opge nomen. Daarna werd over de gehele lengte en hoogte van een der verbindingsflenzen een eenvou dige gasslang aangebracht en met zachte klemme tjes vastgezet. Daarna werd de nieuwe sectie uitge- dokt en tegen het voorste dokgedeelte aangevaren. Nadat de nieuwe sectie door middel van te voren aangebrachte geleidingsstukken precies in de juiste stand was gebracht, werd de sectie met tijdelijke strippen ter hoogte van het pontondek vastgelast. Met behulp van de twee kranen werd de eerder genoemde katterug weer in het dok aangebracht en de cofferdam ter plaatse van de verbinding leeggepompt. Het bleek nu, dat de gasslang plat- geknepen werd en dat deze weer een nagenoeg wa terdichte verbinding tot stand had gebracht. De koppelboutgaten in de flens van het bestaan de dokgedeelte konden nu op eenvoudige wij ze overgemerkt worden op de flenzen van de nieu we sectie. Nadat dit geschied was is de nieuwe sec tie tegelijkertijd met een tanker ih dok 7 opgeno-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 4