NIEUWS 4 Bij tankschepen bepalen breedte en lengte van het schip of dit nog in het dok kan worden opge nomen. Zoals reeds eerder vermeld kunnen tankschepen met een laadvermogen tot 36.000 ton in het vergrote dok worden opgenomen. Het gewicht van zulke tankschepen tijdens dokken is niet meer dan 17000 ton. Afgezien van het vergroten, is het dok geheel ge moderniseerd en zijn uitrusting belangrijk verbe terd, hetgeen uit het volgende blijkt: De gehele pompinstallatie is vernieuwd en bestaat thans uit 9 Drysdale pompen, elk met een capaci teit van 2000 ton per uur. Elke pomp wordt aange dreven door een 115 PK. elektromotor. (Oude in stallatie was 4 pompen, elk met een capaciteit van 1800 ton). De hoofdleidingen hebben een doorlaat van 500 mm en de aftakkingen naar de tanks 350 mm. Alle afsluiters, 18 stuks, met een doorlaat van 500 mm en 36 stuks met een doorlaat van 350 mm wor den elektrisch bediend. Een geheel nieuw bedieningshuis met verblijf voor dokmachinist en dokmeester is op de S.B. zijkast aangebracht, uiteraard met een geheel nieuwe be dieningsinrichting. Vanuit dit centrale punt kun nen alle pompen en afsluiters bediend worden en de waterstand in elk compartiment afzonderlijk wor den gecontroleerd. Er zijn in totaal 36 comparti menten in de ponton. Ook de diepgang boven de kielblokken bij gezakt dok kan afgelezen worden. Alle leidingen en apparatuur hiervoor zijn nieuw aangebracht. De bestaande kimblokken met zijn ingewikkelde beweging van assen, tandwielen, transmissies enz. zijn verwijderd en vervangen door zelfopdrijvende kimsleden. Hierdoor is een vlakke dokvloer ont staan, hetgeen het werken aan de schepen zeer zal vergemakkelij ken. In een afzonderlijke pompkamer in de nieuwe sec tie zijn nieuwe hulppompen opgesteld en wel: le) een ballastpomp met een capaciteit van 500 ton per uur, aangedreven door een 75 PK. elektromo tor. Deze pomp dient voor het vullen van lading en andere tanks van ingedokte schepen. 2e) Een brandbluspomp met een capaciteit van 200 ton per uur bij een opvoerhoogte van 100 m. Deze pomp wordt aangedreven door een 120 PK. elek tromotor. 3e) Een Sprinklerpomp met een capaciteit van 120 ton per uur bij een opvoerhoogte van 104,- m of een capaciteit van 300 ton per uur, waarbij dan echter de opvoerhoogte 43,- m is. De pomp wordt aangedreven door een 90 PK. elektromotor. 4e) Een lenspomp met een capaciteit van 60 ton per uur, aangedreven door een 18 PK. elektromo tor. Met deze pomp kan ook koelwater aan schepen geleverd worden. Verder is een complete Sprinklerinstallatie in de nieuwe sectie opgesteld, welke aangesloten kan worden op de in het dok opgenomen schepen. Er zijn nieuwe leidingen aangebracht voor dienst- water, drinkwater, stoomlevering aan schepen, pers lucht, brandblus, Sprinkler, gas en zuurstof, uiter aard met een naar de eisen des tijds aangepaste ca paciteit. De gehele elektrische installatie is vernieuwd en be langrijk uitgebreid. Aan de verlichting van het dok is speciale aandacht besteed. In hoofdzaak is T.L.-verlichting toegepast. Uiteraard is er een onderwater-verlichtingsinstal- tie aangebracht. Aan de in het dok opgenomen schepen kan elek trische stroom worden geleverd van verschillende soort en Voltage. Er is een nooddieselaggregaat opgesteld, hetwelk automatisch start, wanneer de stroom van de wal om de een of andere reden uitvalt. Een uitgebreide signaalapparatuur is op de tafel in het bedieningshuis gemonteerd. Een complete lasinstallatie met de nodige aansluit- kasten is geïnstalleerd. Alle appartementen kunnen elektrisch verwarmd worden. Een luidsprekende telefooninstallatie is aange bracht. Alle elektromotoren kunnen elektrisch ver warmd worden. In de zij kasten zijn moderne toiletten met douche kamers aangebracht voor officieren en bemanning van de ingedokte schepen. Nieuwe verblijven voor dokpersoneel zijn aange bracht. Vermeld moet nog worden, dat een belangrijk deel van bovengenoemde werkzaamheden zijn uitge voerd, terwijl het dok in bedrijf bleef. De gehele nieuwe pompinstallatie is daarom aan de tegenover liggende zijde van de bestaande pompinstallatie aangebracht, zodat de oude installatie zo lang mo gelijk intact kon blijven. De periode, waarin het dok geheel buiten bedrijf moest worden gesteld voor de verlenging, werd hierdoor zo kort mogelijk ge houden. Alles bij elkaar hebben de werkzaamheden onge veer 1 Vi jaar in beslag genomen. Het dok is 3 maanden buiten bedrijf geweest. J. Aarnoudse

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 6