LIJST VAN GESLAAGDE LEERLINGEN VOOR HET BEMETELEXAMEN 1962 OUD - LEERLINGENVERENIGING „CONTACT" VAN DE AFDELING MAATSCHAPPELIJK WERK 11 NIEUWS men t.a.v. oudere en ongeschoolde werknemers, die te werk komen, de aanpassing wil vergemakkelijken. Deze mensen worden nï. sinds korte tijd opgevangen in het zgn. Introductie-Centrum. Momenteel is men daar bezig Spanjaarden in verschillende vakken op te leiden. Daarbij wordt ook de nodige aandacht ge schonken aan de onontbeerlijke kennis van de Neder landse taal. Met betrekking tot vakkennis in het algemeen betrok spreker ook de éénwording van Europa in zijn be toog. „Vakkennis en de beheersing van de nieuwe tech nieken is nu, meer nog dan voorheen, onmisbaar om in de toekomst met succes te kunnen concurreren," zei hij. De heer J. W. Uittenbogaart behandelde, na een ge lukwens voor de geslaagden, in grote trekken de op leiding in de school. Hij schetste de gang van zaken bij de opleiding van jongens, die van de lagere school op de Bedrijfsschool komen en van hen, die de L.T.S. hebben gevolgd. De eerstgenoemde groep begint in tegenstelling tot de tweede met een voorbereidend jaar. Aan het opvangen van de leerlingen in het be drijf wordt veel aandacht geschonken. Dit is, volgens spreker even belangrijk als de opleiding zelf. Het nauwe contact tussen ouders en leerlingen enerzijds met de schoolleiding en het lerarenkorps anderzijds, moet in het bedrijf worden voortgezet en overgaan in het contact met bedrijfsleiding en bazenkorps. Spreker wenste de jongelui tenslotte veel succes toe in hun werk. Als lid van de Ondernemingsraad en van de Kleine Commissie had de volgende spreker, de heer K. Ha melink, naar hij zeide, van de Bedrijfsschool en de opleiding daar, kennis kunnen nemen. Hij is ervan overtuigd, dat er heel wat voor komt kijken eer men zover is, dat men een zo groot aantal geslaagden kan feliciteren. Hij wenste ook de heer Valk en het leraren korps geluk, want ook aan hun toewijding is dit suc ces te danken. Namens de geslaagde leerlingen spraken B. Corde- mans en P. v. d. Harg dankwoorden tot de leraren. Eerstgenoemde deelde - geheel in de lijn liggend - ook cijfers uit: „een 10 voor onze leraren," zei hij. Anton Broekhoven wees de jongelui op het bestaan en het werk van de oud-leerlingenvereniging „Con tact" en wekte hen op lid te worden. In een van de werkplaatsen noodde een tentoonstel ling van honderden werkstukken - grote en kleine -, waaronder vele examenwerkstukken, tot een bezoek en tot aandachtige beschouwing. Er was veel be langstelling voor. BANKWERKERS C. G. v. d. Anker x G. Cooijman x F. N. v. d. Dood x C. van Dulleman H. Faassen x A. C. S. Ham x D. J. Krabbendam C. D. v. Meerkerk x J. Munnik G. F. Risseeuw x H. Risseeuw x T. Visser x P. J. M. Vrijenhoek x G. J. Willemse DRAAIERS A. J. Bronswijk A. de Ligt x G. Louwe x R. B. G. Noordegraaf H. E. L. Rombout PLAATWERKERS N. de Bie B. C. Bregonje x H. J. B. Frehe x J. W. Gijsen D. J. de Roo H. P. Roos x SCHEEPSSCHILDEREN B. J. E. Cordemans KOPERSLAGERS D. P. Haage x K. G. Hoppen x J. C. v. d. Linden x D. Neerhout H. Ouborg SCHEEPSBESCHIETERS A. D. A. Akkermans H. de Baan x M. C. Overbeeke x F. Sigterman x M. Verbiest x P. J. Vervoort x SCHEEPSMETAALBEWERKERS H. Bosveld x A. Doesburg x A. v. Gils x P. v. d. Harg x J. H. Hersbach x W. Janssen x D. KIoos x R. J. Koornwinder x G. Robbemond x A. v. d. Zouwen x M. Zwaans x De leerlingen met een x achter hun naam, zijn ook in het bezit van het Uitgebreid Bemetel-examen. De stichting Bemetel - Bedrijfsopleiding metaal- en electrotechnische industrie - neemt 2 soorten examens af. Het A-examen - Dit houdt in: a. Het zelfstandig maken van een werkstuk van te kening, binnen een bepaalde tijd. b. Het examineren van de vakken, vakleer en mate- rialenkennis. c. Tekening lezen. Het Uitgebreid examen - Het examineren van de vak ken: Nederlandse Taal. Reken- en meetkundige vakken. Natuur- en werktuigkunde. Technische schetsen. Op 27 september organiseerde de vereniging „Con tact" haar eerste avond in het nieuwe seizoen met de vertoning van onderstaande films: Voorfilm: De bestijging van de Mount-Everest. Hoofdfilm: „Palmen en muziek" met o.a. Helmut Zacharias, Teddy Reno, Cornel Trio en vele an deren. Er was een groot aantal nieuwe leden aanwezig en het Bestuur mag terugzien op een goed geslaagde openingsavond. Het Bestuur Daar wij momenteel een vacature hebben voor een ziekenbezoekster is het ons niet mogelijk ons bezoek schema aan te houden. Zodra in deze vacature kan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 15