UITDOKKING M.S. "GORREDYK Dankbetuigingen 99 15 NIEUWS In tegenstelling tot de steeds stijgende spanning, die valt waar te nemen bij een tewaterlating vanaf een helling, is hiervan bij een uitdokking weinig of niets te bespeuren. Het nuchter en zakelijk gestelde uitdokprogramma geeft weinig mogelijkheden tot fantasie. Op de minuut af is alles geregeld: water in dok laten lopen, schip boven de vaargeul halen, dok deur lichten. Dan gaat het gevaarte langzaam door de dokopening en 't is gebeurd. Nu betekent dit echter niet, dat de met de uitdok king belaste personen geen zorgen hebben: ook hierbij moet alles in orde zijn, wil het karwei vol gens programma verlopen. Het gaat echt niet van zelf, maar voor eventuele toeschouwers is het min der spectaculair dan een stapelloop. En zo ging dan op 27 september - minder specta culair - het m.s. „Gorredyk", in aanbouw voor de H.A.L., uit het bouwdok. Daarbij waren enkele rederij-functionarissen en W. F.-vertegenwoordigers aanwezig. In het augustusnummer stonden diverse gegevens over het zusterschip „Grebbedyk". Onze lezers kunnen deze vrijwel volledig toepassen op de „GorredykDit schip is - behoudens een enkele uitzondering - een getrouwe kopie. Na de vlotte uitdokking werd het schip verhaald naar ligplaats 8 voor het inbrengen van de hoofd motor, waarna het naar de afbouwkade verhaald werd voor verdere afbouw. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn harte lijke dank aan directie, chefs en collega's voor de prachtige bloemen en de cadeaus onder couvert, ontvangen bij mijn 40- jarig jubileum. L. P. NOORDZIJ. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, mijn hartelijke dank aan directie, chefs en bazen voor de belangstelling bij mijn 40-jarig jubileum. W. F. STOUTEN. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw en doch ter, zijn hartelijke dank aan directie, bazen en collega's voor de belangstelling, de bloemen en het cadeau onder couvert bij zijn 25-jarig jubileum. A. AMERSFOORT. Mede namens mijn vrouw en dochter betuig ik mijn har telijke dank aan directie, bazen en collega's voor de belang stelling, de bloemen en het cadeau onder couvert bij mijn 25-jarig jubileum. C. B. v. d. BERG. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, collega's en de leden van „De Krukas" voor de belangstelling ter ge legenheid van mijn 25-jarig jubileum. J. N. DE GRAAF. Mede namens mijn vrouw dank ik directie, chefs, bazen en collega's voor de betoonde belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum. B. W. v. HEIJST. Vervolg op pagina 24

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 19