Dankbetuigingen VERENIGING W.F. Afdeling Harmonie Afdeling Hengelsport Afdeling O. en A. (^NIEUWS 24 Op zaterdag, 22 september j.l., werd te Schiedam een drum bandconcours gehouden. Dit concours, dat georganiseerd werd door de Schiedamse Gemeenschap, is een jaarlijkse traditie geworden. Ook dit jaar werd door onze drumband met succes deelge nomen. In de tweede afdeling werd een 1ste prijs behaald met een puntenaantal van 153. Tevens werd een fraaie be ker mee naar huis gebracht. Alle medewerkers nogmaals van harte proficiat. Wij hopen dat de leden hun best zullen doen op deze goede weg te blijven voortgaan, zodat nog vele 1ste prijzen zullen mogen volgen. In aansluiting op het bovenstaande delen wij mede, dat bij de drumband plaats is voor een aantal hoornblazers of leer ling-hoornblazers. Tevens is er nog dringend behoefte aan een vaandeldrager. Aanmeldingen zien wij met belangstelling tegemoet aan het adres van onze secretaris, A. J. Simpelaar, Nassaulaan 27, Vlaardingen. Het Bestuur. Van onze oud-werknemer en ere-lid van de afdeling Hen gelsport der Personeelsvereniging W.F., de heer C. Aben ontvingen wij een schrijven, waarin hij ons vertelt hoe hij een snoek van 1,20 m lang na 20 minuten intensieve strijd op de wal slingerde. Het monster woog bijna 16 pond. Het werd gevangen met Noordoostenwind (windkracht 5) in het recreatieoord „Beatrixpark" te Schiedam. De brief is mede ondertekend door de heer G. Berg, die getuige is geweest van het gevecht. Wij laten de heer Aben hier even aan 't woord. Hij schrijft: „Het aas, dat werd gebruikt was een z.g. rietvoorn (er volgt dan een Latijnse naam, helaas onleesbaar. Red.). Het vistuig was een werphengel met molen en de lijn was 35/100 nylon. Temperatuur van het water was 18° Celsius." De vangst is geregistreerd in het gouden boek van Kethel, dat werd ingesteld door de A.H.B. Er zijn foto's genomen voor de dagbladpers en één voor het W.F.-Nieuws: snoek met pet! Tussen haakjes zij vermeld, dat het voorwereldlijke monster geen pet op had toen het uit het water werd ge hesen. En dit is in het kort het verhaal van de heer Aben. Het is ons bekend, dat de vissen in deze omgeving de pen sionering van de heer Aben met angst hebben tegemoetge- zien: „nou zit die knaap dag in dag uit op ons te loeren", zeiden ze. En ze hebben gelijk gehad ook. Wij maken er onze leden op attent, dat november voor hen de revuemaand is. Op de meestal sombere avonden in deze maand is het goed om er eens uit te breken voor een avond van onbezorgd plezier. Welnu, de revue ,,'t Is feest vandaag" wil daarvoor zorgen. Verzuim dus deze avond niet! In oktober startte O. en A. met een filmavond. Vertoond werden de kleurenfilms „Ramona" en „De vrouw in de schaduw". De eerste film is er een in de vermaakssfeer en de tweede is een goede vertolking van het tragische verloop van een losgeslagen huwelijk. Meestal maakt ongebreidelde fantasie er nog al eens een happy-end aan, maar deze film leidt tot een aanvaardbare en onvermijdelijke, treurige ontknoping. De secretaris van O. en A., de heer J. van den Broek, sprak een kort openingswoord en wees, o.m. op 10 oktober in de zaal „Triangel" in Vlaardingen, op de voordelen, die aldaar de zaalverandering meebracht: centrale ligging, grotere toneel- en foyeraccommodatie en filmcabine. Het Bestuur. Ondergetekende betuigt zijn hartelijke dank aan directie, baas en collega's voor de belangstelling, de bloemen en het cadeau onder couvert bij zijn 25-jarig jubileum. J. v. d. HOEK. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw, zijn har telijke dank aan directie, chefs, bedrijfsrecherche, wachtcom mandanten en collega's van de afdeling Beveiliging voor de mooie cadeaus, de bloemen en het cadeau onder couvert ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. C. P. KALKHOVEN. Mede namens mijn vrouw en kinderen betuig ik mijn har telijke dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor de belangstelling, de cadeaus en de bloemen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. P. MOLENAAR. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw en kin deren, zijn hartelijke dank aan directie, bazen, collega's en de leden van „De Tolerans" voor de blijken van waarde ring, de bloemen en de cadeaus bij zijn 25-jarig jubileum. C. J. v. PLATERINK. Mede namens mijn vrouw en kinderen hartelijk dank aan directie, bazen, voorlieden, Jubileumfonds en allen, die bij mijn 25-jarig jubileum door hun persoonlijke belangstelling deze dag voor ons tot een feestdag hebben gemaakt. F. C. v. ROSSEN. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn vrouw en kin deren, zijn hartelijke dank aan de directie, chefs, bazen, collega's en de Brandweer voor de blijken van waardering, (Vervolg van pagina 15) de bloemen en de cadeaus bij zijn 25-jarig jubileum. J. STERENBURG. Ondergetekende betuigt, mede namens zijn echtgenote, zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, voorlieden en col lega's van „De Krukas" voor de bloemen en geschenken onder couvert, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. J. VOS BURCHART. Hartelijke dank aan chefs, bazen, voorlieden en collega's voor de geschenken, de goede wensen en de cadeaus onder couvert, ontvangen bij mijn vertrek wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. W. J. KAZENBROOT. Ondergetekende zegt, mede namens zijn vrouw en kinderen, allen van harte dank voor de belangstelling en de cadeaus, ontvangen bij het afscheidnemen van W.F. in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. J. KELDERMANS. Langs deze weg wil ik, mede namens mijn echtgenote, chefs en collega's hartelijk dankzeggen voor de belangstelling en het prachtige huldeblijk bij mijn afscheid van de onderne ming in verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. W. SCHALKER. Mede namens mijn echtgenote betuig ik mijn oprechte dank aan allen die door hartelijke woorden of op andere wijze mij het afscheid bij Wilton-Fijenoord tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. H. C. VAN WIJNGAARDEN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 28