Electrische handboom chines en de veiligheid 5 NIEUWS enorm genormt Din-mlttellungen het beter hier van standaardisatie te spreken. De bedrijfsnormalisatie richt zich vooral op te gebrui ken materialen, onderde'en en gereedschappen, ook echter op werkmethoden en voorschriften. Van groot belang. Gevraagd naar de toekomst van de normalisatie wijst ir Boerman op de steeds groter wordende markten: Benelux, E.E.G., Europa, e.d. Door deze ontwikkeling en snel groeiende specialisatie en wederzijdse afhankelijkheid op wetenschappelijk, Zoals ieder wel weet dient men met electriciteit met de nodige bedachtzaamheid om te springen. Vooral electrische apparaten die tijdens het werk met de hand worden omvat, kunnen, indien er iets aan mankeert, voor onaangename verrassingen zor gen. Vele van deze apparaten bestaan in hoofdzaak uit een kleine electromotor, denk b.v. aan een boor- tol. Tijdens het boren houdt men dus een draaiende electromotor in de hand. Isolatiedefecten en dergelijke kunnen tengevolge hebben, dat de delen, waarmede men in aanraking komt, onder spanning komen te staan. Men krijgt dan een schok. In de meeste gevallen loopt dit nog goed af. Zijn de omstandigheden echter ongunstig, zoals bij het werken in de buitenlucht bij regen achtig weer, staande op een nat ijzeren dek, dan kunnen de gevolgen ernstig, zelfs dodelijk zijn. Gelukkig komen dergelijke ernstige ongevallen, zeker in ons bedrijf, maar zeer zelden voor. Niettemin is op aandrang van de Arbeidsinspectie in 1957 een Koninklijk Besluit verschenen tot wijzi ging van het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938. Volgens dit wijzigingsbesluit is het gebruik van motorisch aangedreven handgereedschap, aangeslo ten op wisselspanning van 220 V, slechts geoor loofd indien dit gereedschap aan door de Arbeids inspectie te stellen eisen voldoet. Dit gereedschap Bedrijf en norm technisch en economisch gebied is een vergaande mate van normalisatie niet te vermijden. De mechanisering en automatisering heeft het vraagstuk bijzonder urgent gemaakt. Met normalisatie kunnen grote voordelen worden behaald; zonder normalisatie is een moderne eco nomie niet denkbaar. Normalisatie is dan ook een algemeen belang en een bedrijfsbelang van de eerste orde, aldus spre ker. Het moet gedaan worden door de samenwerking van velen ten behoeve van allen. staat dan bekend als dubbel geïsoleerd". Het is herkenbaar aan 2 binnen elkaar getekende vier kantjes, aangebracht op het fabrieksschild of in gegraveerd in het huis of de handgreep. Omdat in 1957 dit gereedschap nog niet verkrijg baar was, is voor een overgangsperiode van 5 jaar door de Arbeidsinspectie ontheffing verleend van de nieuwe eisen. Deze ontheffing is nu op 1 november 1962 voor de electrische handboormachines ingetrokken. Na deze datum is het gebruiken van de oude typen boortollen (in 't algemeen dus die met een geheel aluminium huis) verboden. In de overgangsperiode zijn in ons bedrijf alle oude boortollen vervangen door „dubbel geïso leerde". De kans bestaat echter dat er nog enkele werk nemers zijn die in een kast, kist of lade een boor- tol van het nu verboden type onder hun berusting hebben. Wij verzoeken dus alle werknemers te willen con troleren of zij misschien in het bezit zijn van een boortol van het nu verboden type. Zo ja, dan be hoort deze onverwijld te worden ingeleverd bij één der gereedschapmagazijnen. In geval van twij fel wende men zich voor inlichtingen tot één der gereedschapmagazijnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1962 | | pagina 7