nen van de behoefte. Planning als noodzakelijkheid wanneer en hoeveel men van iets bepaalds nodig zal hebben. Planning van behoefte ook waar het perso neel betreft. Uitbreiding van productie zal mogelijk vermeerdering van personeel noodzakelijk maken en uitbreiding van leidinggevend personeel tot gevolg hebben. Het zien van deze mogelijkheid en ermede rekening houden vanaf het tijdstip dat deze gang van zaken wordt verwacht, eist een vooruitziend per soneelsbeleid. Een onderdeel van dit personeelsbe leid is het inventariseren van intellect. Belangrijker nog als machines en goederen is het kennen van de mens in zijn kwaliteit, niet als nummer, maar in de waarde die hij als medewerker heeft. Het laatste maakt het mogelijk om bij verschuivingen binnen de organisatie promoties te bewerkstelligen naar de aan wezigheid van aanleg en kennis. Een doordacht promotiebeleid schept de mogelijkheid intellect voor het bedrijf te behouden, hetwelk an ders misschien door uitzichtloosheid of ongeduld voor de onderneming verloren zou gaan. Vroegtijdig waarnemen van aanleg en instelling voor een be paalde functie en het ontwikkelen van die eigen schappen moeten door de leiding actief gesteund worden. Dat in deze waarneming, waar het lager per soneel betreft, de baas een belangrijke rol speelt be hoeft geen betoog. Sluimerende eigenschappen van leiderschap tot actie roepen en een toekomstige pro motie aanvaardbaar maken bij hoger geplaatsten en ondergeschikten, is het aandeel van de baas in het promotiebeleid. Baas en Promotie. Het antwoord op de vragen die u stelt, heeft aller eerst te maken met enige belangrijke omstandighe den. In de wedervraag „wie ben ik", zitten een aan tal zaken van zeer verschillende aard, die tezamen het zijn of niet zijn in een gemeenschap van men sen uitmaken. Het antwoord hierop is bepalend bij de beantwoording van de vraag of ik ingeschakeld moet worden bij de benoeming en opleiding van mijn opvolger. In het hiervoorgaande heb ik getracht mijn ziens wijze weer te geven over communicatie en promotie beleid in een wellicht idealistische voorstelling. Toch niet te idealistisch om na te streven als ik zelf aan dat beleid mee mag doen en een medewerker wil zijn en geen figurant. Niet de baas spelen maar de baas zijn en een begeleidende rol spelen in het sa menspel van mensen en hun werk. Het werk meester zijn. Een vraagbaak en een wegwijzer. Een luisteraar en een opnemer. Een rechter en een verdediger. Als ik zo baas ben en de vraag komt wie mijn taak gaat overnemen, lijkt het toch vanzelfsprekend, dat ik bij de keuze en opleiding van de opvolger inge schakeld word. Ik zal toch immers meegewerkt heb ben aan het signaleren van de eigenschappen, die nodig zijn om in opvolging het werk zo te doen als de bedrijfsleiding dat verlangt. Het spreekt van zelf, dat aan de graad van ontwikkeling hogere eisen zul len worden gesteld, geheel afgestemd op de hogere ontwikkeling die het leidinggeven steeds meer gaat vragen. Diegene, die we op het oog hebben, is in overleg met de chef, reeds geruime tijd aan zeer verantwoor delijk werk bezig. We beogen daarmede 's mans col lega's duidelijk te maken, dat er een vóórselectie is geweest. We wachten nu op reacties uit de ploeg. Als die komen, zullen we deze stuk voor stuk be kijken en, afgewogen naar diegene die reageert, in een persoonlijk gesprek bespreken. Persoonlijk zal ik graag nog plus minus één jaar met mijn opvolger samenwerken. Dat zal wel het minimum zijn om de zaken goed over te geven. Er is veel, dat in die overgangsperiode onder de loupe moet worden genomen en van een waarom moet worden voorzien. Ook in het overdragen van de ervaring zullen goed en fout ter tafel komen. Niet alleen als een zaak van eerlijkheid, maar veel meer als een noodzakelijkheid van de man die aan de weg getimmerd heeft. Uittreden uit je werk is terugzien op hoe je het ge daan hebt. Er zullen dan ondanks het ideaal dat je voor ogen stond tekortkomingen zijn aan te wijzen, waarvoor je de opvolger wilt behoeden. Emotie rond de Promotie. leder mens heeft in zijn leven met teleurstelling te maken. Veel teleurstelling ontstaat door te hoge ver wachtingen of zelfoverschatting. Teleurstelling om een niet bereikt doel of teleurstelling om een bevor dering, die niet doorging. Vooral in het laatste ge val wordt bij de schuldvraag meestal verwezen naar de leiding, die onrechtvaardig was of naar de wél bevorderde, die met niet prijzenswaardige praktijken het wel gelukte. Het zal hun, die met leiding be doeld worden, wel nooit gelukken gevallen van te leurstelling te voorkomen, maar het is wel hun taak deze zoveel mogelijk te beperken. Voorzichtigheid is geboden met het wekken van verwachtingen, vóór dat het zeker is, dat deze gerealiseerd kunnen wor den. Aan het slot van de inleiding schreef ik „On rust wordt geboren in de onzekerheid van beleids- daden". In het begeleidende verhaal is het dan zo ver gekomen. Er zijn fouten gemaakt. Er was kort sluiting in de communicatie tussen de groepen en het gevolg is een onuitgesproken verschil van mening. 20

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 22