Uit de O nder nemingsr aad Naast de uitgesproken technische beroepen zijn er uiteraard ook in de administratieve/economische sector tal van mogelijkheden om verder carrière te maken. Wij denken hierbij aan de studie van Duitse, Franse en Engelse handelscorrespondentie. Diverse cursussen bestaan er van kantoorassistent (e) tot secretaresse. Verder noemen wij nog de opleiding tot magazijn meester, loonadministrateur, arbeidsanalist. Uit de veelheid van mogelijkheden hebben wij een kleine greep gedaan. Indien u voor u zelf heeft overwogen dat het óók voor uw toekomst goed zou zijn om via schrifte lijke studie een juiste koers te gaan varen, stelt u zich dan in verbinding met de chef van de Bedrijfs- school die u gaarne alle inlichtingen zal verschaf fen (werftelefoon nr. 3491). Wij maken u erop attent, dat de genoemde cursus sen worden verzorgd door het Koninklijk Techni- cum P.B.N.A., de Leidse Onderwijs Instellingen en de Bond voor Materialenkennis. N.B. Wellicht ten overvloede -willen wij u nog at tent maken op het studiefonds"dat u gaarne wil bijstaan bij eventuele financiële beslommeringen, die uw studie mee zouden brengen. VALK Op dinsdag 5 juli 1966 kwam de Ondernemings raad bijeen in de kantine aan de kop van de haven te Schiedam. De volgende punten kwamen aan de orde: Verlichting Betreffende de vraag over de verlichting aan de Maaskant merkte de voorzitter op, dat de verlich ting op de werf regelmatig op doelmatigheid wordt bekeken. Zo zal de verlichting aan de Maaskant ook de aandacht hebben. Huisvesting Wat de huisvesting betreft stelde de voorzitter voor in de naaste toekomst aan de O.R. een inzicht te geven in de wijze waarop het bedrijf daarbij zijn medewerking verleent. Beloning buitenlandse werknemers Naar aanleiding van een vraag over de beloning van buitenlandse werknemers werd door de heer Kollewijn een uitvoerige toelichting gegeven. Smederij De voorzitter gaf aan de raad een toelichting op het sluiten van onze smederij te Delfshaven en de nieuw opgerichte N.V. waar W.F. in deelneemt. Correctie salarissen beambten Aan de raad werd mededeling gedaan, dat t.a.v. de salarissen van een bepaalde groep beambten een correctie heeft plaatsgevonden. Aan het einde van het jaar zal worden beslist of in verband daarmede ook de salarissen van andere beambten voor een correctie in aanmerking komen. Sluiting Oostpoort Met de raad werd de bekendmaking inzake de slui ting van de ingang „Oost" besproken. Dit in over eenstemming met hetgeen reeds eerder werd be sproken en voorts in verband met het gereedkomen van dok 8 en de gehele wegenaanleg op de werf. Opdrachten Aan de raad werd mededeling gedaan dat ons be drijf een opdracht heeft verworven voor de bouw van een 22.000 tons tanker voor Texaco. Reparatie overwerkvergunning De raad ging accoord met de verlenging van de reparatie-overwerkvergunning voor het 3e kwar taal 1966. Ziekteverzuim Over het probleem van ons hoge ziekteverzuim werd van gedachten gewisseld. Hierbij bleek, dat dit probleem zo omvangrijk is en dat daarbij zo veel vragen rijzen, dat werd besloten een en ander aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen om te trachten tot een oplossing te komen. Rondvraag Bij de rondvraag kwamen nog de volgende punten aan de orde: De koffieverstrekking; voorzieningen bij dok 8; parkeerterrein; verwarming kantine „De Hut"; het gritstralen; frequentie opstapwagens. De voorzitter zegde toe, dat een en ander onder zocht zal worden, waarna de O.R. nader zal worden geïnformeerd. De secretaris van de O.R. 28

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 30