DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn kinderen betuig ik hierbij mijn oprechte dank voor de veie blijken van belangstelling en me deleven tijdens de ziekte en na het over lijden van onze lieve man en vader. Mevr. DIELEMAN-NOOTHBOOM Voor het medeleven tijdens de ziek te en de belangstelling bij de begra fenis van mijn man betuig ik, mede namens de kinderen en de verdere fa milie, mijn oprechte dank aan direc tie, chefs, bazen en collega's en aan allen, die op enige andere wijze het verlies van mijn echtgenoot hebben betreurd. Uw blijken van troost heb ben mij in moeilijke dagen zeer ge sterkt. Mevr. G. KLOMPE-SCHEENLOOP Het heeft ons goed gedaan zoveel me deleven te hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man en onze vader. Wij hebben dat zeer gewaardeerd en betuigen allen hierbij onze welgemeende dank. Mevr. A. C. SLOOT-BOT en kinderen. Hiermede betuig ik mede namens mijn vrouw en kinderen mijn dank aan di rectie, chefs, collega's en vele andere medewerkers voor de prachtige ca deaus en bloemen alsmede de grote belangstelling bij mijn 40-jarig jubi leum. A. W. DE GIER Gaarne zeg ik langs deze weg, mede namens mijn vrouw en kinderen, de directie, chefs en collega's hartelijk dank voor de betoonde belangstelling en blijken van waardering, die ik heb mogen ontvangen bij mijn 40-jarig ju bileum. Eveneens hartelijke dank voor het cadeau van de leden van de „To- lerans" en speciaal de leden van het „Zwarte Koor", die de viering van dit jubileum tot een onvergetelijk geheel hebben gemaakt. P. DE KEIJZER Mede namens zijn vrouw betuigt on dergetekende zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en collega's en personeel voor het cadeau onder cou vert, de prachtige bloemen en de be toonde belangstelling, die hij heeft on dervonden bij zijn 40-jarig jubileum. De ontvangst op dok 4 was hartelijk en treffend. F. VAN SCHAIK Voor de blijken van belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum in mei j.l. en tevens voor de bloemen en geschen ken, breng ik mede namens mijn vrouw dank aan directie, chef, collega's en oud-collega's, alsmede bestuur en le den van de biljartvereniging WF. A. BEZEMER Aan directie, chefs, bazen en colle ga's zeg ik mede namens mijn vrouw mijn hartelijke dank voor het geschenk onder couvert, de prachtige bloemen en cadeaus en de blijken van belang stelling, die ik mocht ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. A. A. BLOMMESTIJN Mede namens mijn vrouw en kinde ren betuig ik hierbij mijn dank aan directie, bazen en collega's voor het cadeau onder couvert en de prachtige bloemen, die ik heb ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. A. J. BOER Ondergetekende betuigt hiermede zijn hartelijke dank - ook namens zijn vrouw en zoon - aan de directie, chef, bazen en collega's voor de prachtige bloemen en cadeaus en voor de pret tige ontvangst. C. W. DE BOOM Mijn echtgenote en ik danken de di rectie, bedrijfsleiders, bazenvereniging, bazen, collega's en alle vrienden en kennissen voor het geschenk onder couvert, de fraaie cadeaus en prachtige bloemen, die wij gekregen hebben ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienst verband. H. J. BRÖKLING Mede namens mijn vrouw en kinderen bedank ik directie, bazen en collega's voor de vele blijken van belangstelling bij mijn 25-jarig jubileum. A. BUURMAN Hiermede betuig ik mede namens mijn vrouw en kinderen mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, en collega's voor de cadeaus en prachtige bloemen, die ik heb ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. J. DORTMUNDT Ondergetekende betuigt zijn hartelijke dank ook namens zijn vrouw aan bazen, voorlieden, collega's voor het cadeau onder couvert, dat hij heeft ontvangen bij het bereiken van zijn pensioenge rechtigde leeftijd. L. VAN DIJK Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank ook namens mijn vrouw en kinde ren voor de prachtige bloemen, het ca deau onder couvert van de directie, de belangstelling van chefs, bazen en col lega's alsmede voor het cadeau onder couvert van de Vereniging Ons Belang, ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. F. P. GAST Hiermede betuig ik mijn oprechte dank aan directie, bazen en collega's voor de belangstelling bij mijn 25-jarig ju bileum. Dit doe ik ook namens mijn echtgenote. A. R. GROENEVELD Hiermede betuig ik mede namens mijn vrouw en kinderen mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor de cadeaus en prachtige bloemen, die ik heb ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. W. J. DE GROOT Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw zijn hartelijke dank aan di rectie, chefs, collega's, leden van de Tolerans en Personeelsadministratie voor de cadeaus onder couvert, de bloemen en belangstelling, die hij bij zijn 25-jarig jubileum mocht ontvan gen. W. VAN DE HEUVEL Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn hartelijke dank aan de directie voor de cadeaus en verder aan allen, die belangstelling toonden bij mijn 25- jarig jubileum. A. HOOGVLIET Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw zijn hartelijke dank aan de directie, chefs, assistenten, bazen en 34

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 36