collega's voor de blijken van belang stelling en de prachtige bloemen en het cadeau onder couvert, ontvangen bij aijn 25-jarig jubileum. J. JAHNCKE Ondergetekende betuigt mede namens zijn echtgenote en kinderen zijn har telijke dank aan directie, chefs, bazen, voorlieden en collega's voor de blijken van belangstelling en geschenken, die hij ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum heeft ontvangen. K. H. JANSSEN Mede namens zijn vrouw bedankt on dergetekende directie, chefs en colle ga's voor de fraaie bloemen en het geschenk onder couvert, bij zijn 25- jarig jubileum ontvangen. A. DE JONG Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw en dochter zijn hartelijke dank aan directie, chefs en collega's voor de mooie bloemen en het ca deau onder couvert bij zijn 25-jarig ju bileum. J. JONGEBREUR Langs deze weg wil ik mijn dank be tuigen ook mede namens mijn vrouw en kinderen aan directie, bazen en col lega's voor de bloemen en cadeaus on der couvert, die ik heb ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. P. KLAASSEN Hiermede dank ik allen die met woor den, bloemen en geschenken de dag van mijn 15-jarig jubileum tot een feestelijke maakten. Mej. W. VAN DER KRUIT Mede namens mijn vrouw betuig ik hier mede mijn hartelijke dank aan directie, bazen en collega's voor de belangstel ling, het cadeau onder couvert, de prach tige bloemen en andere geschenken, die ik ontving bij mijn 25-jarig jubileum. Z. LAMENS Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn dank aan directie, chefs en bazen voor de blijken van belangstelling, de prachtige bloemen en het cadeau onder couvert, ontvangen bij zijn 25-jarig ju bileum. W. LANDZAAD Ondergetekende dankt mede namens zijn vrouw en kinderen de directie, chefs, bazen en collega's voor de ca deaus onder couvert en de prachtige bloemen die hij bij zijn 25-jarig jubi leum ontving. J. A. LEERENTVELD Mijn vrouw en ik betuigen hierbij on ze dank aan de directie, chefs, bazen en collega's voor het cadeau ondet couvert en de prachtige bloemen, die ik heb ontvangen bij mijn 25-jarig ju bileum. D. LEMMENS Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, ba zen en collega's voor de blijken van belangstelling, de cadeaus en prachti ge bloemen, die ik heb ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. G. P. VAN DE NAGEL Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw en kinderen zijn hartelijke dank aan directie, bazen en collega's en leden van de „Pijp" voor de blij ken van belangstelling, de prachtige bloemen en cadeaus onder couvert, die hij heeft ontvangen bij zijn 25-jarig jubileum. J. B. NOTENBOOM Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw zijn hartelijke dank aan baas en collega's voor de blijken van belangstelling en het cadeau bij het afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. S. POORT Hiermede betuig ik mede namens mijn vrouw mijn hartelijke dank aan direc tie, bazen, collega's en het Jubileum fonds voor de bloemen en de cadeaus onder couvert, die ik bij mijn 25-jarig jubileum heb ontvangen. J. POOT Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw en dochter zijn dank aan directie, chefs, bazen en collega's voor de blijken van belangstelling en ca deaus onder couvert bij zijn 25-jarig jubileum. J. VAN DER PUT Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik directie, bazen en collega's voor de bloemen, cadeaus en belang stelling, die ik heb ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. D. REICHE Mede namens mijn vrouw zeg ik har telijke dank aan directie, bazen en col lega's voor het cadeau onder couvert en de prachtige bloemen, die ik heb ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. W. RIETVELD Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn hartelijke dank aan directie, baas en collega's voor de cadeaus en be langstelling, die ik bij mijn 25-jarig jubileum heb ontvangen. A. ROOS Ondergetekende betuigt mede namens zijn echtgenote en zoon zijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen en col lega's voor de blijken van belangstel ling, de prachtige bloemen en ca deaus onder couvert bij zijn 25-jarig jubileum. J. VAN RIJ Hiermede betuig ik mede namens mijn vrouw en kinderen mijn hartelijke dank aan directie, chefs, bazen, colle ga's en het jubileumfonds de Tole- rans voor de cadeaus onder couvert en de bloemen, die ik bij mijn 25-jarig jubileum heb ontvangen. C. DE SCHRIJVER Mede namens mijn vrouw mijn harte lijke dank aan directie, chefs en colle ga's voor de cadeaus onder couvert, de bloemen, geschenken en de betoonde belangstelling bij mijn 25-jarig jubi leum. M. SPANJERSBERG Mede namens mijn vrouw dank ik de directie, chef, baas en collega's voor de betoonde belangstelling, alsmede voor de bloemen en cadeaus onder couvert, die mij zijn aangeboden bij mijn 25-jarig jubileum. G. G. THUNISSEN Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw zijn hartelijke dank aan di rectie, chefs, bazen en collega's voor de prachtige bloemen en het cadeau onder couvert. Verder dankt hij allen die belangstelling hebben getoond bij zijn 25-jarig jubileum. P. VAN TOOR Hierbij dank ik ook namens mijn vrouw de directie, chefs, bazen en collega's voor de belangstelling, de bloemen en het cadeau onder couvert, ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. A. VAN DER VEER Mede namens zijn vrouw en kinderen betuigt ondergetekende zijn hartelijke dank aan directie, bazen en collega's voor de vele blijken van belangstelling, alsmede het prachtige bloemstuk en ge schenk onder couvert, ontvangen bij zijn 25-jarig jubileum. P. F. VISSER Ondergetekende betuigt mede namens zijn vrouw zijn oprechte dank aan de directie voor de cadeaus en bloemen en aan allen, die belangstelling toonden bij zijn 25-jarig jubileum. H. J. VAN VLAANDEREN 35

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 37