Juli-jubilea ..Aflossing van de u/acht" De bijeenkomst van vandaag, aldus ir A. Meijer, staat in het teken van de vakantie, evenals het weer. (De regen zigzagt over de werf en het zwie pen van de boomtakken doet denken aan een herfst achtige dag in november.) Zoals de laatste maanden steeds het geval is, zijn er ook ditmaal veel jubilarissen en het gezamenlijk aantal dienstjaren loopt in de honderden. Spreker wijst erop, dat de scheepsbouw in ons land altijd een belangrijke factor is geweest. Dit be merkte hij o.a. weer bij een recent bezoek met een handelsmissie aan Leningrad. Deze stad lijkt heel veel op Amsterdam, niet alleen door de bouw en aanleg maar ook door de scheepswerven die er zijn. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat Czaar Peter deze heren toe te kennen de ere-medaille, respec tievelijk in goud en brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Dit, aldus de heer Wilton, is een erkenning voor wat u deed in het belang van de ge meenschap. Het is een onderscheiding waarop ook het bedrijf trots kan zijn. Namens de directie over handigt de heer Wilton de bij de onderscheiding behorende draagmedailles, waarmee een einde is ge komen aan het officiële gedeelte van deze bijeen komst. y D Daar 36 jubilarissen erg veel is voor één directeur, deelde ir B. Wilton de persoonlijke toespraken met de heer Van der Vorm. Mej. W. v. d. Kruit wordt als eerste toegesproken; zij heeft 15 dienstjaren en is werkzaam op de af deling Assurantie. Veertig jaar in dienst zijn de heren A. W. de Gier en P. de Keyzer. Nadat de heer Wilton de taak van de heer Van der Vorm heeft overgenomen wat betreft de persoon lijke toespraken, wacht hem nog een aangename taak. Er is hem door de burgemeester van Schiedam ver zocht aan de heren De Gier en De Keyzer mede te delen, dat het H.M. de Koningin heeft behaagd De heer F. Ritslier gehuldigd voor 25 jaren trouwe dienst. De gedecoreerde medewerkers, v.l.n.r. de heren P. de Keyzer en A. II de Gier, met hun echtgenoten bij de bloe men in de zon.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1966 | | pagina 7