Oplossing Kerstpuzzel 11 PREMIES EN PREMIEGRENZEN DIVERSE WETTEN. Dagloongrens Premiegrens Premiepercentages voor per 1 januari per 1 januari Totaalpremie Betreft: U voor uitk. L Loongrens P voor premie in guldens werknemer werkgever 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 Ziekenfondswet P 68 P 76.— L 20.900 L 23.200 4.45 4.75 4.45 4.75 8.9 9.5 Ziektewet U 125.91 P 125. U 140.65 P 140.— 32.500 36.540 9.3 10.3 9.3 10.3 Wachtdag Z W. Voor rekening Bedrijf W.A.O. U 125.91 P 125. U 140.65 P 140 32.500 36.540 2.55 2.85 5.25 5.55 7.8 8.4 Wachtgeldverz. U 125.91 P 125. U 140.65 P 140.— 32.500 36.540 0.18 0.23 0.18 0.23 0.36 0.46 Werkeloosheidwet U 125.91 P 125. U 140.65 P 140 32.500 36.540 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 A.O.W. 24.300 26.750 10.4 10.6 10.4 10.6 A.W.W. 24.300 26.750 1.6 1.6 1.6 1.6 K.W L 24.300 26.750 3.2 3.8 3.2 3.8 A.K.W. 24.300 26.750 1.8 1.9 1.8 1.9 A.W B Z. 24.300 26.750 2.6 2.65 2.6 2.65 Bedr.Pens.Fonds 29.956 33.212 12.0 11.4 18.0 17.1 30.0 28.5 Pens.Fonds Beambten 2) 6.0 6.0 12.0 12.0 18.0 18.0 1) II.4% dient te worden betaald door iedere werknemer, die 25 jaar of ouder is en wel van het periode-salaris, vermeerderd met vakantietoe slag (8%) en verminderd met f 1089,62 (franchise). 2) Alleen voor beambten, die voor 1.1.1971 reeds in dit Fonds waren Beambten, die op of na 1.1.1971 in dienst kwamen of pensioenpremie moesten gaan betalen zijn ondergebracht in het B.P.F Betalingsperioden 1974 Periode: Datum: Sal.slips: Betaaldatum: 1 23-12- 19-1 5-1 11-1 K.B. 2 20-1 - 16-2 2-2 8-2 3 17-2 - 16-3 2-3 8-3 4 17-3 - 13-4 30-3 5-4 K.B. 5 14-4 - 11-5 27-4 3-5 6 12-5 - 8-6 25-5 31-5 V.T. 7 9-6 - 6-7 22-6 28-6 K.B. 3 7-7 - 3-8 20-7 26-7 9 4-8 - 31-8 17-8 23-8 10 1-9 - 28-9 14-9 20-9 11 29-9 - 26-10 12-10 18-10 K.B. 12 27-10- 23-11 9-11 15-11 13 24-11 - 21-12 7-12 13-12 4- Bonus 1-1975 22-12- 18-1-75 4-1-75 10-1-75 K.B. Aan het aantal inzendingen zou men geneigd zijn te zeg gen, dat er de feestdagen minder hard is gepuzzeld dan vorig jaar, toen er bijna honderd puzzelaars bedrijvig waren en nu nog niet de helft ervan. Toch is deze ge volgtrekking waarschijnlijk niet juist, omdat velen naar het zich laat aanzien een po ging hebben gewaagd, maar niet tot een oplossing zijn geraakt. Deze conclusie me de gebaseerd op de reactie van de heer F. Stam, die on der meer schrijft, dat hij de puzzel behalve reuze leuk ook reuze lastig vond. Hij be steedde menig uurtje aan dit denkwerk (wat ook de be doeling is!) en wenste onder tussen - zinspelend op de slagzin - de redactie naar de maan. Aan deze scherts kop pelt hij meteen vast: "Maar gezien het resultaat: kom er maar weer mee terug, want al is de straf zeer zwaar, ho pelijk allen een gelukkig Nieuwjaar". De redacte is ingenomen met dit "klankbord" en zal er voor volgend jaar lering uit trekken voor wat betreft de moeilijkheidsgraad. Wellicht zijn er meer lezers die nog een reactie op de puzzel kwijt willen? De goede oplossing luidt: Al wensen wij soms menig een Een jaar lang naar de maan, Straks wensen wij toch iedereen Dat 't jaar hun goed mag gaan! Na loting zijn de volgende prijswinnaars uit de bus ge komen, die een boekenbon van 20,ontvingen: Mevrouw P. van Elsacker- Polak, Gijsingstraat 25a, Rotterdam; A. J. Boon, Vlaardingerdijk 27a, Schiedam; J. Brobbel, H. R. Holststraat 37, Vlaardingen. De navolgende deelnemers ontvingen als troostprijs een reiswekkertje: D. Boer, Blois van Treslongstraat 7, Vlaardingen; C. van Dalen, Magnoliastraat 25a, Vlaardingen; W. D. Roukema, Dirk Schaferplein 16, Schiedam. Willy Wilton Fonds Ontvangen t.g.v. het Willy Wilton Fonds wegens ver koop oud materaal in de maand nov. 1973 646,60. Ontvangen wegens verkoop oud materiaal maand decem ber 1973 524,65.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 13