ELINGENO :ICIELEME DEDELINGE NOFFICIEL UtLtMtUI =K/IFnFl IM( Taak verdeling Directie Vakantieregeling 1974 Officiële mededelingen i 001^7^0 1 De heer C. H. Meeuwisse Ten einde zich geheel te kunnen wijden aan zijn taak van lid van de Raad van Be stuur van Rijn-Schelde-Ver- olme Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. en aan de werkzaamheden verbon den aan zijn functie van Hoofd van de Divisie Repara tie R.S.V. heeft de heer C. H. Meeuwisse per 1 januari 1974 zijn functie van directeur van de Dok- en Werf-Maatschap- pij Wilton-Fijenoord B.V. neergelegd. Een korte sa menvatting van de taakver deling van de directie van Wilton-Fijenoord ziet er thans als volgt uit: ir O. J. van der Vorm - algemene zaken, secretariaat financiën en administratie, productie-afdelingen. ir B. Wilton - voorzitter Ondernemings raad, personele- en sociale zaken, bedrijfsdienst. De schoolvakanties (gewoon lager onderwijs) vallen voor Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen in dezelfde peri ode, namelijk van maandag 1 juli t/m vrijdag 9 augustus 1974. De vakanties voor het Voort gezet en het Hoger onder wijs, alsmede voor het Lager Technisch onderwijs vangen op 1 juli aan en duren t/m 16 augustus. Na overleg met de Onderne mingsraad werd de aaneen gesloten vakantie van twee weken (waarin dus twee maal vijf is tien werkdagen vallen) vastgesteld op het tijdvak: maandag 1 juli t/m vrijdag 12 juli 1974. De aaneengesloten vakantie begint dus op maandag. Voor die afdelingen, welke met on derhoudswerkzaamheden zijn belast, zal getracht wor den de vakantie zoveel mo gelijk buiten de bovenge noemde aaneengesloten va kantieperiode vast te stellen. De overgebleven snipperda gen kunnen onder de daar voor geldende voorwaarden worden opgenomen. Er zal geen vrijaf voor eigen rekening worden gegeven. Uiteraard geldt bovenge noemde vakantieregeling slechts ten volle voor hen, die op 1 januari j.l. reeds bij de onderneming werkzaam waren en gedurende het ge hele jaar 1974 in dienst blij ven. Een ieder is gehouden het juiste tijdvak van zijn vakan tie vóór 1 april a.s. op te ge ven. Hiervoor is bij de sala risslip van 5 januari jl. een formulier bijgesloten, het- welk bij de baas van de af deling dient te worden inge leverd. Slechts in bijzondere geval len zal aan een verzoek om vakantie buiten de vastge stelde periode te mogen op nemen, tegemoet gekomen worden. Als bijzonder geval zal o.a. het doorbrengen van de vakantie in "Heidebad" gelden. Zij, die niet tijdig opgeven wanneer zij met vakantie wil len gaan, moeten er op re kenen, dat zij zoveel moge lijk zullen worden ingedeeld in de vastgestelde vakantie periode. Voorts wijzen wij er nog op, dat de vakanties voor de Bouwvakken worden gege ven in de periode 13 juli t/m 27 juli, zowel voor het noor den als het zuiden van het land. In verband met eventuele wijzigingen in de schoolva kanties enz. adviseren wij u geen afspraken te maken voor de vakanties van het jaar 1975. De Directie Van de zijde van het personeel en de oud werknemers bereikten ons talrijke goede wensen voor het nieuwe jaar. Wij zeggen een ieder daarvoor hartelijk dank. De Directie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 3