Gezamenlijk zoeken naar nieuwe wegen 7 Burgemeester H. Roettsema "Het begint bij Wilton-Fijen- oord een goede traditie te worden in de december maand vlak vóór de Kerstda gen een jubileum-viering te houden. Ik ben het met de heer Wilton eens, dat deze tijd er zeer geschikt voor is". Tot die slotsom kwam burge meester H. Roelfsema van Schiedam in zijn toespraak tot de jubilarissen op 21 de cember jl. in de kantine Hoofdkantoor, waar hij aan vier medewerkers een Ko ninklijke Onderscheiding uit reikte. Zijn zienswijze stoelde op een diepere gedachte. "Rond die dagen zie je de dingen wat rustiger en je zegt elkaar de dingen wat overwogener". Instelling De burgemeester vond heter in beginsel niet zo bar veel toe doen of de jublarissen nu 25 of 40 jaar in dienst zijn. "Ik spreek uit eerbied voor uw arbeid. Die eerbied ont stond bij het kennisnemen van en inzicht verschaffen over uw werk, uw hobby's, kortom uw leven. Want die instelling van de te decore ren jubilarissen is natuurlijk ook die van de overigen". Het uitreiken van de Onder scheidingen aan de heren J. de Keyzer, A. Luhrman, H. P. van Pelt en P. Schippers liet de heer Roelfsema vergezeld gaan van een toepasselijk woord, dat veel weerklank kreeg. "De gedecoreerden hebben de zware crisisjaren doorgemaakt, de politieke moeilijkheden, de machts overname van Hitier en de grote werkeloosheid, ook in Duitsland". Lijn Hij ontdekte enigszins een lijn, die op een vergelijking zou kunnen duiden. "We staan weer aan de drempel van nieuwe moeilijkheden. In de jaren '29 tot '45 vertoon de onze economie hoogten en diepe dalen. Met bezuini gingen trachtte men die da len op te vangen, waardoor deze juist dieper werden. Er zijn andere economische we gen ingeslagen. In de moder ne economie kunnen de da len worden afgezwakt. Door ze te overwinnen kan ge streefd worden naar een evenwichtige welvaartsmaat schappij. Veel vallen en op staan is eraan voorafge gaan". De burgemeester tipte ver volgens een merkwaardig verschijnsel aan. "Psycholo gisch gezien is het goed te beseffen, dat onze generatie de crisis niet is vergeten. De jeugd luistert niet begrijpend naar onze verhalen. Zonder vreugde zeg ik nu: op het ogenblik doet zich zoiets voor. We staan aan de voor avond van een energiecrisis, zal deze uitlopen op een economische crisis? In ieder geval zullen we ons moeten aanpassen en moeten zoe ken naar wegen om onze sa menleving te kunnen behou den". Aanpak Hij wees erop, dat er geen eensgezindheid bestaat in de aanpak. "De fronten verhar den eerder. Gezamenlijk moeten we de toekomst on der ogen zien en zoeken naar een oplossing. Idealis tisch gezegd misschien, wat begin je zonder idealisme bij het zoeken naar een recht vaardige wereld? Bij eerlijk zoeken vinden wij deze ook. Onafhankelijk van de vraag of men een geloof heeft, staat wel vast dat er 2.000 jaar geleden een man leefde, die zocht naar een rechtvaar dige wereld, van welk stand punt uit ook bezien". De heer Roelfsema verplaat ste vervolgens het thema van zijn speech naar het WF-ge- beuren. "Laten wij hier een goed product leveren met het goede humeur van de heer De Keyzer, de accura tesse van de heer Luhrman, de flexibiliteit van de heer Van Pelt en het doorzettings vermogen van de heerschip pers. Dan zal het best luk ken". En nog ter opwekking: "Je hoort deze tijd veel galgen humor, zo van: ik wens je een goed 1975, want 1974 zal toch niets meer worden, of: ik wens je een olierijk jaar. Maar ik, ik wens u hele goe de Kerstdagen in het ver trouwen, dat wij het in Ne derland wel zullen rooien". Toespraak van de burgemeester

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 9