8 Chinees gebouw, fraai van stijl Nog een heuse bakfiets met melk, want melk moet Ie industrieën, waar zeer ze ker ons concern niet mag ontbreken. Met mijn branderige ogen gesloten en wat men noemt "bewust" slapend "trok" de Boeing 707 op circa 6000 me ter hoogte zijn snelle kilome ters. De groep van 12 Chine zen had hun onverstaanbare conversatie gestaakt en was opnieuw innig omhelsd door de armen van Morpheus. Behalve deze groep en en kele andere buitenlanders, zat ook de heer Weekhout diep weggezonken in zijn stoel en sliep de slaap des rechtvaardigen. We hadden geluk op deze vlucht, er was genoeg ruimte om even "plat" te gaan. Een kleine trilling ging door de machtige Boeing, die mij de ogen deed openen en kij kend door het kleine raam, zag ik dat het toestel een flauwe bocht naar rechts maakte "Excuse me, Sir", een vrien delijke doch luide stem van de charmante Franse stewar dess deed mijn ogen ver schrikt opengaan. Ik had de laatste uren vast geslapen. "In about 20 minutes we will land at Peking airport, will you complete your immigra tion papers" De 12 Chinezen werden iets luidruchtiger en trokken hun zwarte tuniekjassen aan. Zij waren zichtbaar verheugd bijna thuis te zijn. Het bordje "fasten your seat- belts" werd verlicht en 20 mi nuten later maakte de Franse gezagvoerder een landing volgens het boekje, doch wel met 6 uur vertraging. Het was dinsdagmorgen, 6 november 01.15 uur plaatse lijke tijd. Op het stille en kou de vliegveld van Peking, waar de grote verlichte foto van de Chinese leider, Mao Tse Tung, het luchthavengebouw sierde, was het voor de 2 R.S.V. kwartiermakers een indrukwekkend en historisch moment. We hadden voet ge zet in het grote China, waar we zo belangstellend naar hadden uitgekeken. China, het China van de nachtmer rie voor miljoenen, het China van de toekomst voor miljoe nen. Bijna een miljoen vier kante kilometer groot, bijna 300 x de afmeting van ons eigen Nederland, circa 800 miljoen inwoners. Twintig eeuwen geleden het machtig ste keizerrijk ter wereld, nog vóór Rome. Twintig jaar ge leden nog ellendig onontwik keld. Vandaag de grootste communistische natie, het eerste land dat het marxis- me-leninisme toepaste en de nieuwe mens schiep zoals die door Marx was aange kondigd. Daar lag het dan voor onze ogen uitgestrekt. Inderdaad een historisch mo ment, dat mij stil maakte, ter wijl wij vlot en efficient door de diverse controles werden geholpen. "Good morning", een beleef de en zachte stem, die vloeiend engels sprak, bracht mij uit mijn overpeinzing, die slechts enkele seconden had geduurd. "Are you Mr. Week hout and Mr. van Aken"? Na onze bevestiging ging hij ver der: "I am Mr. Chang from the China travel agency, wel come in the people republic of China". Hij bracht ons welwillend, enkele van onze koffers dra gend, naar een voor het ge bouw gereedstaande solide taxi, die de 30 kilometer lan ge, stille en nachtelijke weg, met slechte verlichting in een half uur aflegde en met onze bagage afzette bij de recep tie van gebouw 3 van het Pe- kingse Friendship Hotel, ons tehuis voor de weken die voor ons lagen. In de hotelkamer lachte mij een echt bed uitnodigend toe. De kamer was eenvou dig gemeubileerd met kasten van het type uit de dertiger jaren ach, het drong om 02.00 uur 's morgens niet meer zo goed tct me door. Slapen was het parool Over enkele uren moesten we op het tentoonstellingsterrein zijn om de R.S.V. stand in te richten en een 12 tons zui gercompressor op te bou wen en we wisten dat ons daarbij nog vele moeilijkhe den te wachten stonden Ik schrok wakker uit een die pe droomloze slaap door hard kloppen op mijn kamer deur, keek slaperig op mijn horloge 09.30 uur Allemachtig! En dat terwijl ik om 08.00 uur aan de ontbijt tafel had afgesproken. Het tijdsverschil van 8 uur had me te pakken gehad. Ik open de mijn kamerdeur en drie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 10