DRA A 6 een veiu» HELM mik op uw veiligheid! DENK VOORUIT 10 Punti: veiligheid A.P. 9-2-1974 Personalia 15-3-1974 "Punt één: Veiligheid, ook op de weg" Stop tijdig Door rood licht rijden is een uitdaging van het noodlot. Roekeloze rijders negeren steeds meer de verkeerslich ten. Het aantal ongevallen op kruispunten neemt als ge volg daarvan steeds toe. Overdag zijn het meestal aanrijdingen die beperkt blij ven tot blikschade, 's Avonds is de kans op een ernstig ongeval groter. Verkeerslichten zijn er om een vlotte doorstroming van het verkeer te bevorderen. Om andere weggebruikers zoals kruisend verkeer en voetgangers de gelegenheid te geven een kruispunt over te steken of te passeren. Als u voor het oranje licht nog heel goed kunt stoppen, dus zonder door bruusk rem men het achteropkomende verkeer in gevaar te brengen, bent u dat verplicht. Gas geven en nog net door oranje of zelfs door rood licht rijden betekent kans op een botsing met kruisend verkeer; tevens brengt men op deze manier de voetgan gers op z'n minst in verwar ring. Rij niet door rood licht: een sportieve rijder geeft ande ren de tijd om op te trekken of om over te steken. Een goede rijder trekt ook niet op vóórdat het verkeers licht op groen is gesprongen. Maar dan is hij of zij ook niet traag met doorrijden, want bij groen iicht is het de be doeling zo vlot mogelijk door te rijden. Het verkeerslicht is er voor uw en ieders veiligheid. Groen Ga Oranje Stop Rood Sta Worden waarschuwingen altijd gehoord Dagelijks worden orders, waarschuwingen e.d. monde ling doorgegeven. De baas roept een waarschuwing tot zijn medewerkers alvorens een machine aan te zetten, bijvoorbeeld, in de trant van: "Let op, ik zet 'm aan", of "Achteruit, ik laat 'm lopen". Het bekende "onderuit" of "van onderen" wordt geroe pen als een of ander voorwerp reeds onderweg is naar beneden. Overtuigt men zich er echter wel van of degene voor wie de waarschuwing bestemd is, dit wel gehoord en begrepen heeft en naar aanleiding van die waarschuwing zich zelf en eventueel ook anderen tij dig in veiligheid heeft kun nen stellen Heel vaak niet; men rekent er op dat het wel in orde zal komen. Toch kan dit zeer ernstige gevolgen hebben. Meer dan eens zijn hierdoor dan ook ernstige ongevallen ontstaan. ledereen weet, dat wij dage lijks aan zekere risico's bloot gesteld zijn, niet alleen in het verkeer, maar ook thuis en in het bedrijf, waar wij een groot deel van ons leven doorbrengen. Het is ieders plicht te trachten deze risi co's zo klein mogelijk te houden en na het onderken nen van enig gevaar zoda nige maatregelen te treffen, dat het gevaar zoveel moge lijk wordt teruggedrongen. Een slachtoffer is er niet mee gebaat, wanneer, nadat een ernstig ongeval heeft plaats gevonden, gezegd moet wor den: "Dit had gemakkelijk voorkomen kunnen worden". Het is dus noodzakelijk dat men zich ervan overtuigt, dat de gegeven waarschuwing inderdaad door de betrokke ne gehoord en begrepen is "Veiligheid voor het bedrijf is veiligheid voor het gezin!" A.P. 5383 In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is op onderstaande data eervol ontslag verleend aan: J. van der Wagt slijper A. Kraaijeveld kantoorloper C. W. Korpershoek stoker 15-3-1974 D. J. Kuijper machinist 17-3-1974 Willy Wilton Fonds Ontvangen wegens verkoop oud materiaal maand januari 1974 en geboekt t.g.v. Willy Wilton Fonds: 568,30. Rectificatie Op pagina 4 van het januari nummer van het WF-Nieuws staat de naam van het m.s. "Dawn Grandeur" foutief ge speld als "Don Grandeur". Daarvoor onze excuses. De Redactie vf/lW,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 12