Portemonnaie weg collega's lappen spontaan verloren bedrag Dankbetuigingen Vorming en opleiding De heer W. Meijer (kraanrij der en al 27 jaar werkzaam bij WF) is nog ondersteboven van de enorme collegialiteit, die hij onlangs op ons bedrijf aan den lijve ondervond. Zijn woordenstroom is in fei te één lange dankbetuiging voor het medeleven in stof felijke zin van zijn collega's, toen hij zijn portemonnaie kwijtraakte. "Ik zat in de avondploeg. Tij dens de schafttijd legden wij gevierlijk een klaverjasje in de kantine. Er was verder niemand. Ik had wat geld en mijn portemonnaie op tafel gelegd". Hij vertelt dan hoe hij later op de avond op zijn kraan in zijn achterzak tast te: tevergeefs, de portemon naie was weg. En bleef dat. Gezoek en navraag in de kantine en eveneens bij de daarvoor geëigende afdeling Beveiliging leverde geen re sultaat op. "Maar", vertelt hij met ver wondering, "een ijzerwerker uit de Scheepsbouwloods, waar ik op de kraan werk, gaf me zo maar twee rijks daalders en een collega las ser haalde het resterende bedrag op van ƒ15,Dan schieten woorden wel even te kort Maar terug in de Garage bij de afdeling kraanrijders was de koek ook nog niet op. "Daar had een collega het bedrag ook al opgehaald. Ge weldig. Ik wilde dat natuurlijk niet hebben. Het is aan de gulle gevers teruggegeven. Misschien kan de vinder van mijn eigen geld er iets van leren Maar ik wil graag iedereeen danken, die zo spontaan heeft meegeholpen mij over mijn verlies te doen heenkomen". De heer W. Meijer Dankbetuigingen werden ont vangen i.v.m. 25-jarig jubi leum van: J. G. van Dorp A. Korpel G. L. Leliveld M. Spierings J. J. Tettelaar 10-jarig jubileum van: Mevrouw N. Goudswaard van Loon Voor de vele blijken van me deleven na het plotseling overlijden van mijn man, be tuig ik, mede namens mijn dochter en kleinkinderen, mijn oprechte dank aan di- rektie en collega's van mijn echtgenoot. Mevrouw C. W. Blok-Keller Langs deze weg wil ik allen mede namens mijn kinderen hartelijk dank zeggen voor de belangstelling en mede leven betoond bij het over lijden van mijn man. Mevrouw T. Fransen van Gameren Mede namens mijn kinderen en kleinkind dank ik de tal rijke collega's, chefs en vroe gere chef voor de belangstel ling betoond tijdens de ziek te en na het overlijden van mijn echtgenoot. Woorden op papier schieten mij te kort om werkelijk blijk te geven van mijn oprechte dank aan al diegenen voor dit hartverwarmende mede leven. Mevrouw J. Luneburg- Neleman Bedrijfsschool-vakantie De zomervakantie van de Be- drijfsschool - vier aaneenge sloten weken - is vastgesteld van maandag 1 t/m vrijdag 26 juli 1974. De school zal in deze periode gesloten zijn. Zoals bekend mag worden verondersteld kan van deze regeling niet worden afgewe ken. De Administratie van de school blijft gedurende de vakantie normaal doorgaan, mede i.v.m. de aanmelding van nieuwe leerlingen. Vormingskamp 1974 Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduwen voor uit. De voorbereidingen voor het jaarlijkse vormingskamp zijn in volle gang. Veel tijd is gemoeid met het samenstel len van de kampindeling voor de verschillende klassen met hun begeleidende leraren en met de besprekingen in het lerarenkorps over de ploegen - van 4 tot 6 jongens - met hun ploegleiders. Op papier is dit nu klaar en het eerste kamp zal maan dag 8 april van start gaan. Zes dagen genieten in de prachtige Gemeentebossen van Hilvarenbeek met team sporten, kaartleesoefeningen, excursies en andere activi teiten. Het wordt weer een pittig maar aantrekkelijk pro gramma. Een ander stuk voorberei ding wordt van de leerlingen zelf verwacht - samen met hun ouders - en dat betreft de conditie van fiets of brom fiets waarmee de jongens naar Hilvarenbeek zullen gaan. Voor een goed kamp is het een eerste vereiste dat het rollend materieel in goe de staat verkeert. Veiligheid ook hier - en altijd - punt één. Daarbij heeft de Schie- damse Verkeerspolitie zich ook dit jaar weer spontaan bereid verklaard het vervoer middel van onze leerlingen aan een deskundige inspec tie te onderwerpen. Met zijn technische specia listen zal de politie weer en kele malen naar de Bedrijfs- school komen. De data hier voor zullen vroegtijdig aan de leerlingen worden be kendgemaakt. De kampindeling ziet er als volgt uit: 8 t/m 13 april - Scheepsbeschieten 2 Elektro-monteur 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 14