14 Pauze geleken met de bijna astro nomische bedragen die me nig tennisbaandirecteur u voor het beoefenen van de zelfde sport elders durft te vragen. Mocht u nog nooit hebben getennist dan is ook dit geen reden om weg te blijven, aan gezien wij door het aantrek ken van een tennislerares de mogelijkheid hebben gescha pen om u bij het zetten van de eerste wankele schreden te begeleiden en waar nodig te steunen. De kosten hier voor hebben wij eveneens binnen redelijke grenzen we ten te houden en resumeren de zien wij voor u derhalve geen enkele belemmering om u als lid aan te melden. Hieronder vindt u een formu lier afgedrukt, waarop u alle gewenste inlichtingen kunt inzenden aan onze secreta resse, mej. E. Vervoort van de Bedrijfseconomische Af deling, die voor verdere af handeling zal zorgdragen. Te zijner tijd ontvangt u dan een convocatie, waarop aan gegeven staat wanneer de baan zal worden geopend en waarbij tevens verdere inlich tingen zullen worden ver strekt omtrent de tennistrai- ning. Helaas kunnen wij bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet opgeven op welke datum wij gaan beginnen, doch afhankelijk van de weergoden, die zoals u be kend in ons land de vreemd ste kuren en grillen vertonen, hopen wij toch dat met medewerking van onze on volprezen heer Leeuwangh en zijn mannen op 23 of an ders 30 maart a.s. kan wor den begonnen. Wij hopen van harte u op één van deze data in ons club huis te mogen begroeten en verblijven, Bestuur Tennisvereniging Wilton-Fijenoord AFDELING ZWEMMEN Algemene ledenvergadering Ook dit jaar zal er weer een ledenvergadering worden ge houden en wij nodigen u hierbij uit tot het bijwonen van deze vergadering, die zal worden gehouden op: don derdag 14 maart 1974, in de kantine "Hoofd-kantoor", op het terrein (bij de grote par keerplaats) van de werf Wil ton-Fijenoord te Schiedam te 20.00 uur. Agenda: 1. Opening der vergadering. 2. Ingekomen stukken (zie ook punt 6). 3. Jaarverslag 1973, toege licht door de voorzitter/ secretaris/penningm. en secr. techn. commissie. 4. Discussie met betrekking tot punt 3. 5. Begroting 1974. 6. Bestuursverkiezing: Aftredende bestuursleden: Dhr. J. Hoogvorst (voorzit ter); Dhr. M. J. J. Poort (secretaris); Dhr. A. Hoo- gendijk (secr. techn. com missie). Opmerking: De heren Hoogvorst en Poort stellen zich niet her kiesbaar, de heer Hoogen- dijk daarentegen wel. Belangstellenden, die zich kandidaat voor de ge noemde vacatures willen stellen, gelieven dit schrif telijk bekend te maken vóór of uiterlijk op dinsdag 12 maart 1974, aan: Vereniging Wilton- Fijenoord - Afd. Zwemmen, p/a Dok- en Werf Maat schappij Wilton-Fijenoord B.V., Hoofd-kantoor (post kamer), Schiedam. Opmerking: Volgens de statuten der vereniging hebben alléén stemrecht personen, die in dienst zijn van de Dok- en Werf Maatschappij Wilton- Fijenoord B.V. en lid zijn van de vereniging en de leeftijd hebben van 18 jaar of ouder. ("jeugd"-leden t/m 17 jaar hebben dus géén stemrecht); en dient de meerderheid der leden van een afde lingsbestuur, alsmede de voorzitter in dienst te zijn van de Dok- en Werf Maat schappij Wilton-Fijenoord B.V. en/of haar rechtsop volgers). 7. Verder voorkomende zaken. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Uw aanwezigheid zal door ons bijzonder op prijs wor den gesteld en wij hopen, dat velen gebruik zullen maken van deze uitnodiging. Examen-zwemmen: In het Sportfondsenbad Schiedam heeft "examen- zwemmen" plaatsgevonden. De volgende personen van onze vereniging hebben een diploma behaald, te weten: Diploma "B" - (5 jan. 1974): Rens de Ronde 9 jaar) Robbie Verwaal 7 jaar) Robert Boer 7 jaar) Paul L. Boon 8 jaar) Simone Marinus 8 jaar) Ricky v. Elsacker 7 jaar) Eveline M. Sachs 8 jaar) Diploma "A" - (12 jan. 1974): Aat Klink 6 jaar) Bram G. Steen 7 jaar) Anita D. M. Swart (10 jaar) Astrid Barg 7 jaar) De geslaagden worden hier bij van harte gefeliciteerd. Het Bestuur Naam en voornamen voluit Geboortedatum Straat en huisnummer Woonplaats Naam en voorletters van huisgenoot in ons bedrijf werkzaam Registratienummer Neemt deel aan de training: JA/NEEN (svp doorhalen wat niet verlangd wordt)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 16