4 Toespraak van de heer Wilton Overgang Hij zag toch nadelen aan het met pensioengaan. "Het be tekent een enorme overgang, wanneer je uit het maat schappelijk proces treedt. Daar is een grote gewen ningsperiode voor nodig. Bo vendien gaat het ouder wor den soms nog gepaard met vereenzaming en dat is geen goede zaak. Daarvoor moet men oppassen. Gelukkig is het merendeel ertegen opge wassen en deze mensen heb ben nog een plezierige tijd". Werken vond de heer Wilton een gezonde bezigheid: een noodzakelijk onderdeel van het leven, zonder hetwelk er geen voldoening zou be staan. Moeilijkheden Hij doelde vooral ook op het opdoemen van moeilijkhe den en problemen in het werk. "Het overwinnen hier van geeft een mens zijn in houd, zijn waarde en daar naast zijn plezier. Op 65-ja- rige leeftijd komt men echter aan de eindstreep voor wat het werk betreft, doch aan de start van een nieuwe pe riode met zijn eigen beko ring, maar ook een tijd, waar in men zich moet leren aan passen". Over het thema aanpassen zei hij nog: "Aanpassen be- Gezellig bijeen in de kantine tekent vaak veranderen. Bij WF is eveneens veel veran derd en zeker verbeterd. Om over je eigen bestaan te be slissen is echter een moei lijke zaak; en zeker niet al tijd eenvoudig. We bevinden ons als het ware in een stroomversnelling". Ander leven Op zijn uitgangspunt terug kerend sprak de heer Wilton: "U begint een heel ander le ven. Dat zal moeite kosten, in het begin. Er zal veel ver anderen. Leven in een nieuwe situatie is een kunst. Allengs zal u er echter aan wen nen". Hij tipte het probleem vrijetijdsbesteding aan. "U zult zich zeker weten te red den. U heeft daarbij de steun van uw echtgenotes, die vroeger al goed voor u zorg den. Toen kon u elkaar niet veel zien. Vroeg naar het werk en laat thuis. Dat is nu wel veranderd". Om een ver gelijking te maken vergeleek hij de pensionering met de herfst. "De herfst is vaak mooier dan de lente. Alles verloopt wat trager in het milde licht van de late zon neschijn, dat zich uitstraalt over alles, dat u heeft mee- FĂ©licitaties van de heer Zipp gemaakt. Men kan genieten van het samenzijn en van het terugblikken op wat men heeft bereikt". Fijn De heer Wilton wees erop, dat er zich uiteraard naast de mooie dingen ook nare dingen hebben voorgedaan. "De fijne gebeurtenissen ver dringen gelukkig altijd weer de nare in ons geheugen, dat is het prettige bij het terug zien op het verleden". Hij besloot met op te mer ken, dat hij eigenlijk geen af scheid neemt, omdat hij dat zo definitief en daarom triest vindt: "Want ik hoop u toch in de toekomst bij diverse gelegenheden nog vele ma len te ontmoeten!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 6