Knooppunt voor booreiland naar Schotland vertrokken Gasturbine fundaties in bewerking Dankbetuigingen Het 150 ton zware knooppunt voor het exploitatie-boor eiland (jacket), dat de afde ling AWB (Apparatenbouw) heeft vervaardigd, is eind maart naar zijn bestemming vertrokken. Eerder schreven wij al in het WF-nieuws over dit giganti sche eiland, dat is bestemd voor het Brentfield, ten noordoosten van de Shet- land-eilanden. Met man en macht wordt er aan gewerkt in diverse Euro pese landen. De "Mammoet" deponeert het knooppunt op de kade, waar het geduldig wacht op verscheping Twee machines bewerken samen één fundatie De diverse onderdelen wor den vervoerd naar Methil in Schotland, waar zich aan zee de bouwplaats voor onder havige constructie bevindt. Vóór dit transport per schip zijn er al twee door de RDM gebouwde delen vertrokken. En nu met het WF-deel ging er ook een RDM-stuk mee. Bij het laden ervan bewees onze drijvende kraan "Mammoet" weer nut tige diensten (zie voorpagina). De Algemene Werktuigbouw heeft voor Nederhorst Staal vier fundaties voor gasturbi nes bewerkt. De lengte van 20 meter maakte het noodzakelijk om twee machines tegelijk in te zetten voor de bewerking. Dankbetuigingen werden ont vangen i.v.m. 40-jarig jubileum van: C. Hartog B. v. d. Meer H. Landman 25-jarig jubileum van: Ch. P. Hagen P. T. Lafeber J. W. Prenger Mede namens mijn kinderen wil ik langs deze weg de di rectie en collega's hartelijk dankzeggen voor het betoon de medeleven na het over lijden van mijn echtgenoot. Mevrouw H. Vermaas-Hartog Voor de'vele blijken van be langstelling na het overlijden van mijn man, wil ik de di rectie, bazen en collega's mijn oprechte dank over brengen. Uit het betoonde medeleven sprak de grote waardering voor mijn echt genoot, hetgeen mij erg veel goed gedaan heeft. Mevrouw M. A. Smit-Jüss Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen betuig ik mijn oprechte dank voor de belangstelling van een ieder tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man. Mevrouw S. Jansens-Giezen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 10