Laboratoriumwerk voor Nucliden Centrum van Vrije Universiteit Tewaterlating «British Patience» 12 Personalia 12-4-1974 ten met Chinese corporaties was hij niet altijd in het res taurant aanwezig. Men heeft 3 dagen nodig gehad om hem duidelijk te kunnen ma ken dat hij te veel had be taald. De eerlijkheid van het Chi nese volk bleek ook tijdens de op- en afbouw van de stand. Het is bijna "normaal" te noemen dat op elke ten toonstelling artikelen of ge reedschappen verloren gaan. Wij hebben dit in China niet meegemaakt. Het oefenen van de deugd der eerlijkheid wordt dan ook door Mao tse Tung in zijn rode boekje meerdere malen duidelijk be nadrukt. Na een tocht per taxi, arri veerden wij in de R.S.V.- stand. Die middag hebben wij een vriendelijk gesprek gehad met mijnheer Wang, directeur van het tentoon stellingsgebouw, over het wel of niet mogen plaatsen van de 12 tons Thomassen zui gercompressor. In Nederland wisten we reeds dat de vloer in het gebouw 400 kg/m2 kon dragen en gezien het feit dat deze draaiende compressor een absolute blikvanger voor de bezoekers zou zijn had den wij het risico genomen de compressor toch te stu ren. De tentoonstellingsgoden waren op dat moment met ons en na langdurig overleg en onderzoeken kregen wij toestemming. Een pak van ons hart! Achteraf bleek dat de vloer, die boven een kel der was gelegen, 10 cm dik was. Ik stond dan ook elke morgen weer verbaasd te kij ken als ik de compressor nog zag staan, in plaats dat zij verdwenen zou zijn in een groot donker gat. In verband met het verloop van de werkzaamheden kon den wij de volgende dag vrij nemen om enkele beziens waardigheden in Peking en omgeving te bezoeken en deze ervaring wil ik u graag vertellen in de 3e aflevering. (wordt vervolgd) In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is op onderstaande data eervol ontslag verleend aan: P. Hagendijk magazijn bediende 3-4-1974 H. A. Jansen werkvoorbereider en op 16 maart 1974 aan: A. van den Berg Ass. Projectbaas, Buitentransport, Afdeling Reparatie A. J. Buitenhuis Administrateur, Afdeling Financiën en Administratie Houtbewerking Nieuwbouw De afdelingen houtbewerking en plaatwerkerij - resorteren- de onder de afdeling Nieuw bouw - hebben er een mooi karwei opzitten, dat men zonder overdrijven als ge slaagd mag beschouwen. Voor het Radio Nucliden Centrum van de Vrije Univer siteit (VU) te Amsterdam werd in nauwe samenwerking met het bouwbureau van de VU en het architectenbureau al le vaste meubilair voor bo vengenoemd laboratorium gemaakt en geplaatst in to taal 51 ruimten. Het meubilair bestaat uit de volgende onderdelen: 700 m' leidingstrook, afge dekt met wegneembare pa nelen, service stroken en tapelementen (285 stuks). De tapelementen zijn voor zien van heet-, koud- en demi-waterkranen, handdou ches, stopcontacten en kra nen voor diverse soorten gassen. De uitsparingen in de U-profielen, benodigd In het midden een trillingarme set Een tewaterlating is altijd een spectaculair gezicht. De foto toont de stapelloop van de mammoettanker "British Pa tience" (251.000 dwt) bij de VDSM. De doopplechtigheid werd o.a. bijgewoond door de he ren ir J. van der Meer en ir J. Bout, leden van de Raad van Bestuur RSV.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 14