G. Spaans verhaalt met zijn ploeg schepen bij de vleet Doorlichten seSSi 14 Vios Puntl: veiligheid De heer Spaans op de brug "Tja, als de wind brult en het water steeds hoger komt, dan krijg je het zwaar voor je kiezen". De onder de verhalersploeg met aan het hoofd baas L. de Groot ressorterende assis tent-projectbaas G(errit) Spaans (59) spreekt bedacht zaam en rustig over een deel van zijn werk; het beloodsen van de schepen hier in de Wilton-Fijenoord haven. "Je moet geduld hebben met dit werk, alles in de gaten hou den, anders loopt het mis". Het verhalen van schepen betekent over het algemeen schepen van de ene ligplaats van de kade naar de andere of vanuit het dok naar een ligplaats manoeuvreren. "En verder zijn we natuurlijk bij proefdraaien ook altijd pa raat". Klusjes Een en ander lijkt makkelijk gezegd. Maar er komen dui zend en één klusjes om de hoek kijken, vooral ook door de schaalvergroting van de schepen. "De gangways en bordessen passen niet altijd meer, door de moderne vorm Een gevolg van het feit, dat we zo'n grote haven hebben bij WF en dat de klemtoon toch wel op de reparatie ligt. Daardoor hebben we veel lig plaatsen en is er dus veel van dit soort werk". Hij gaat zeer op in het werk en vertelt over allerlei details, waarvan vooral de veiligheid hem na aan het hart ligt, maar ook het onderhoud van allerlei zaken als gangways, meerpalen, de voetmaten rond de haven en noem maar op. "Dooie" Er klinkt iets van spijt in zijn van de gangboorden van de schepen. Gelukkig hebben mijn ploeg - zeer fijne men sen - en ik goede contacten met de lassers, zodat we al tijd de nodige hulpstukken kunnen laten maken". Zijn werk bestaat eigenlijk voor een goed deel uit het onderhouden van contacten: met de kraanrijders, die hel pen bij het verhalen ("vroe ger ging alles nog op hand kracht"), maar ook de sleep bootbemanningen en de mensen uit de garage. Daar naast natuurlijk ook contac ten te over met de kapiteins en de officiële havenloodsen. "Die kon je vroeger aanroe pen. Met die grote schepen is dat onmogelijk geworden. Dat gaat nu met een soort walkie-talkie". Niet iedere werf beschikt over een verhalersploeg. "Meestal gaat dat met offici ële havenloodsen en de Roeiersvereniging de Een dracht. Bij ons helpt de Schiedamse roeiersvereni ging Vios ook wel. Dat wij zoveel zelf doen is gegroeid. stem als hij opmerkt, "We hebben hier altijd te maken met dooie schepen". Waar onder hij verstaat het werken met schepen, waarvan de machines en stuurmachines niet draaien of niet werken. En dat betekent heel wat voor iemand, die vanaf zijn dertiende jaar over de we reldzeeën heeft gezwalkt: 24 jaar lang. "Nu werk ik alweer 22 jaar bij WF, het spijt mij niet, vooral door de fijne sa menwerking met iedereen. Dat is belangrijk: samenwer king, communicatie en vei ligheid. Ook dit jaar kreeg het ge hele personeel weer gele genheid zich te laten door lichten. VEILIGHEID: vaak een kwestie van veiligheidsvoorschriften toepassen Spreken wij over ongevallen preventie, dan gaat het vaak over materiële zaken zoals helmen, veiligheidsschoenen of afschermingen voor ge vaarlijke machines en stellin- Even lachen bij het "kiekje'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 16