Vereniging 18 iVê a Afd. Zwemmen In het Sportfondsenbad- Schiedam heeft examen- zwemmen plaats gevonden. De volgende personen van onze vereniging hebben een diploma behaald, te weten: Diploma "A" - 26 jan. 1974: R. P. v. d. Draai (6 jaar) C. v. Oostende (8 jaar) Diploma "A" - 9 febr. 1974: E. Verhaal (8 jaar) L. W. Castel (6 jaar) E. Verhaal (7 jaar) W. Hamerslag (9 jaar) W. Vroom (13 jaar) M. J. Ringlever (8 jaar) Diploma "B" - 23 febr. 1974: P. L. Wapenaar (6 jaar) Diploma "A" - 26 febr. 1974: Mevr. S. J. Castel-Penso (28 jaar) De geslaagden worden hier bij van harte gefeliciteerd. Het bestuur Afd. Fotografie Ja, daar komt het voorjaar weer aangemarcheerd. De foto geeft dit symbolisch weer. Ter verduidelijking steekt één van de majorettes drie vingers in de lucht.de derde maand van het jaar! De zachte winter gaf ons nauwelijks enige kans echte winterfoto's te maken. Dus voor de competitieavond van 28 maart - onderwerp "win ter" - moesten we het pro gramma gaan wijzigen. Laten wij geen helaas roe pen, want ons spijt het niets, ..dat koude gedoe. De an dere foto geeft zoal de stem ming weer wat er valt te fo tograferen. Het zachte weer gaf ons de gelegenheid om al zo vroeg in het jaar een tocht naar de diergaarde "Blijdorp" uit te schrijven. Door veel zieken, en reeds verhinderde mensen was de deelname niet groot. Maar degenen, die zijn geweest, hadden een leuke dag en schitterend weer; een en an der resulteerde in goede fo to's zoals we gezien hebben. De daarop volgende veer tiendaagse donderdagavond, 14 februari, was de heer H. Bolter met assistente onze gast. Hij toonde ons een fraaie diaserie van Kreta met geluid van dit zo geschiede- nisrijke en legendarische ei land. Een eiland, dat de fa milie Bolter al trekkende met tent te voet verkende en hun op die manier het nodige dia- en fotomateriaal bezorg de. Al met al een interessan te avond. 28 februari. Vrij onderwerp foto's en dia's. Inlevering niet groot, kwaliteit veel beter. Gezamenlijk gaven wij via de puntenlijsten onze waar dering of afkeuring. 14 maart was een werkavond, in de letterlijke zin des woords. In plaats van foto's bespreken e.d., werd er nu de handen uit de mouwen gestoken om het nieuwe on derkomen van de fotoclub gereed te krijgen. Een ver huizing staat voor de deur of is net geschied. Maar hier over berichten wij u meer in het volgende WF-nieuws. Niettemin zouden wij u wil len aanmanen om lid te wor den, want het gaat nu goed leuk worden. Het bestuur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 20