"Veranderingen vaak verbeteringen, maar niet altijd Jubilea 3 Ir O. J. van der Vorm "Er hebben zich in die tijd vele veranderingen voorge daan: zowel op sociaal, eco nomisch als technisch ge bied. Veel van die verande ringen zijn ook verbeteringen gebleken, ofschoon dat niet altijd opgaat". Het lid der directie, de heer ir O. J. van der Vorm, legde deze teneur in zijn toespraak tot de jubilarissen, die in de Kantine Hoofdkantoor op vrij dag 22 februari jl. hun 40, 25 dan wel 10-jarig dienstjubi- leum vierden. Hij hield zijn algemene toe spraak kort, maar kernachtig om meer tijd te kunnen uit trekken voor de persoonlijke toespraken. Daarin weefde hij als het ware het hele beeld van het leven van een scheepswerf met alles wat erop en eraan vastzit. Eigen lijk kwam de historie ook om de hoek kijken bij het dieper ingaan op diverse beroepen, waarvan er al weer verschei dene zijn uitgestorven. De heer Van der Vorm vroeg zich af hoe men zoveel jaar bijelkaar kan krijgen. "Hier zit voor 600jaar bijeen.Wat kan er allemaal gebeurd zijn in zo veel jaren? Dat tijds bestek is te omvangrijk om er in een paar uur alles over te vertellen. Noodgedwon gen moet ik wel aan de op pervlakte blijven". niet alleen hun persoonlijke voor- doch ook tegenspoed. "Maar gelukkig zien wij onze herinneringen altijd als een soort kleurenbeeld, waardoor na verloop van tijd een en ander toch prettiger op ons af komt". Deze uitspraak koppelde hij aan zijn in de aanhef vermel de opmerking en het feit, dat vroeger, toen de "oudste" jubilarissen bij het bedrijf kwamen, er een toestand heerste, dat je van de ene op de andere dag ontslagen kon worden. "Die toestand is gelukkig allang achterhaald". In het bij een bedrijf blijven werken en in het één of meerdere keren veranderen van werkkring zit een zekere ambivalentie, een soort twee slachtig spanningsveld in po sitieve zin. "Een vaste kern van medewerkers is voor een bedrijf niet alleen belangrijk, maar veeleer ook onmisbaar. En het heeft bepaald zijn charme, zijn inbreng lange tijd aan één bedrijf te leve ren. Anderzijds heeft het evenwel zijn aantrekkelijk heid nu en dan eens ander werk te gaan doen, waardoor in verscheidene bedrijven toch eigenlijk vaak nieuwe gezichtspunten ingebracht worden. Dat is zeker als waardevol te beschouwen". Kern Maar de heer Van der Vorm legde er wel de nadruk op, dat de vaste kern van getrou wen hoofdzakelijk de sfeer en het bedrijfseigen karakter helpen bepalen. "Daarbij wil ik de echtgenotes niet verge ten. Dit thuisfront zorgt voor een goede opvang van de echtgenoot, juist als hij met problemen van het werk thuiskomt. Door die goede opvang kan hij de volgende dag weer welgemoed aan de slag, wat zeer belangrijk is voor de eerder genoemde sfeer". In zijn persoonlijke toespra ken richtte hij zich allereerst tot de enige jubilaresse in het gezelschap. "Het ontgaat velen, dat in een manlijk be drijf bij uitstek als een scheepswerf toch ook meer gevoelige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daaronder vallen die van de secretaresse, die vooral zijn ingesteld op de dienstbaar heid. Ik vraag me in alle ge- moede af of het facet dienst baarheid in Nederland nu wel voor- of achteruit gaat. In ieder geval staat deze ju bilaresse altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken". Een afdelingsbaas in de Scheepsbouw kreeg onder meer te horen: "U bent tot wat u nu bent opge klommen vanaf helper. Veel werk deed u voor de sche pen van de Koninklijke Ma rine. Dat werk wordt altijd De heer Van der Vorm tijdens de persoonlijke toespraken Kleurenbeeld Hij toonde respect voor alle bijdragen, die de jubilarissen aan het bedrijf en de samen leving hebben geleverd, waarbij hij ook oog had voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 5