Nieuwe methode repareren van cilinder deksels afd. Reparatie 8 het participatie-onderwijs voor jongeren en de gevolgen van de verhoging van de leer plichtige leeftijd. RSV meent in dit verband, dat bij de uit breiding van het algemeen vormend onderwijs gewaakt moet worden voor handha ving van de kwaliteit van het typisch vakgericht onderwijs. In 1973 heeft de RSV, voor de eerste maal, een sociaal verslag over het voorgaande jaar uitgebracht. Dit verslag beoogt voorlichting aan de werknemers over de belang rijkste aspekten van het so ciaal beleid van RSV. Dit eerste sociaal verslag is in het algemeen positief ontvan gen. Mede gezien de problematiek rond de integratie en her- strukturering heeft in het ver slagjaar uitgebreid en waar devol overleg plaatsgevonden met de COR, de onderne mingsraden in de bedrijven en de overige interne en externe overlegorganen. Wij spreken onze dank uit aan het personeel voor de wijze waarop men zich in 1973 voor de goede gang van zaken in RSV heeft ingezet. Wij gedenken de personeels leden die ons in het verslag jaar zijn ontvallen. Cylinderdeksel met uitgehakte scheur in verbrandingsruimte Onder het motto: 'stilstand is achteruitgang' is men in de Machinefabriek I Afdeling Re paratie begonnen met de toe passing van een voor Neder land nieuw procédé voor het repareren van cilinderdeksels. De methode komt er in het kort gezegd op neer, dat in de bodemgedeelten van de verbrandingskamer ontstane scheuren niet meer worden uitgehakt en daarna weer dichtgelast. Overmaats Thans bestelt men nieuwe 'overmaatse' gietstalen bo demstukken, die worden aan gebracht nadat de oude eruit zijn gehaald. Een en ander klinkt simpel. Het tegendeel is echter waar. Het oude stuk moet er wor den uitgehakt, waarna een en ander zeer precies en glad moet worden uitgedraaid vol gens mal. Ook de laskanten moeten volgens mal worden gedraaid. Het gaat hier mede om het gedeelte, dat zich aan de onderzijde, dus in het koelwatergedeelte bevindt. Wanneer een en ander zuiver is voorbewerkt, wordt het nieuwe stuk met behulp van beugels op zijn plaats ge bracht om vervolgens op de manipulator gezet te worden. Daar kan het laswerk een aanvang nemen. Lassen De grondlaag van de las, die spiegelglad moet zijn in de koelwaterruimte, wordt onder een inert-gaslaag gelast. Van bovenaf worden er ver volgens drie lagen gelast, daarna volgt het atlassen volgens een half-automatisch systeem. Wanneer het nieuwe gietsta len stuk is aangebracht, wordt dit zuiver afgedraaid. Dit is de reden waarom men uitgaat van overmaatse stukken. In de praktijk zegt men is gebleken, dat een dergelijk gerepareerd cilinderdeksel beter voldoet dan een nieuw, omdat nu de binnenzijde van het bodemgedeelte, dat dus mede deel uitmaakt van de koelwaterruimte, inwendig Nieuw bodemstuk zeer glad is afgedraaid. Dat behoort bij nieuw gegoten cilinderdeksels tot de onmo gelijkheden. Spanning Een voordeel van deze vorm van herstellen boven het uit hakken van de ontstane scheuren is, dat men door het lassen van een nieuw stuk de lasspanningen over het gehele vlak verdeelt, ter wijl vroeger de spanningen ontstonden, waar de scheur werd dichtgelast. WF heeft nu verscheidene deksels op deze manier bewerkt. En wat meer zegt, tot volle tevreden heid van de opdrachtgevers- Het spreekt voor zich dat de classificatiebureaus met ar gusogen deze werkzaamhe den hebben gecontroleerd, gevolgd en... in orde be vonden! Cylinderdeksel met uitgedraaid bodemstuk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 10