Wij en het milieu - Land 16 Situatie: slecht. Toekomstbeeld: grimmig. Hoeveelheid voedselproduce- rend land per hoofd neemt af. De groene revolutie biedt enige hoop. Werkelijke hoop: breng de bevolking in over eenstemming met 's lands hulpbronnen. Hoe kostbaar en vruchtbaar onze goede aarde ook is, zij kan in ieder geval nooit vol doen aan de onvoorstelbare hoeveelheid luxe die van haar verwacht wordt. In de komen de 30 jaar zal de wereldvoed- selproduktie verdubbeld moe ten worden. Hoe vreemd het ook klinkt, landen met het grootste voed seltekort beschikken over het grootste aantal boeren. Van de totale wereldbevolking werkt de helft op het land. In de Verenigde Staten is dit maar 1 op de 20. De belangrijkste factor om de voedselproduktie te ver hogen is niet het aantal land bouwers maar het kunnen be schikken over vruchtbare landbouwgrond. Maar 2% van het aardoppervlak kan ge bruikt worden om voedsel te verbouwen, de rest is te heet, te koud, te nat of te droog of bedekt met water of ijs. De hoeveelheid beschikbare landbouwgronden wordt ieder jaar minder. In het jaar 2000 zullen we nog maar over een kwart van de grond kunnen beschikken die we een eeuw geleden ter beschikking had den. Niemand weet precies welk deel van de wereldbevolking tegenwoordig onvoldoende wordt gevoed, maar men is het er in het algemeen over eens, dat dit deel groot is, misschien 50 a 60% van de bevolking van de minder ge- industrialiseerde landen, dat wil zeggen een derde van de wereldbevolking. Ramingen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) geven aan, dat in de meeste ontwikkelingslanden niet in de minimumbehoefte aan ca lorieën en in het bijzonder aan eiwitten wordt voorzien. Bovendien blijft, hoewel de totale voedselproduktie in de wereld toeneemt, de produk- tie per hoofd van de bevol king in de niet-geïndustriali- seerde landen nauwelijks constant op het huidige on voldoende niveau. Betekent dit dat de grens van de voed selproduktie op de aarde reeds bereikt is? Om tot voedselproduktie te komen heeft men allereerst grond nodig. Recente onder zoekingen hebben aange toond dat er hoogstens onge veer 3,2 miljard ha land op aarde potentieel geschikt is voor landbouw. Ongeveer de helft daarvan, nl. 't rijkste en meest toegankelijkste deel, is thans in cultuur gebracht. De andere helft zal enorme in vesteringen vergen om het te bereiken, te ontbossen, te be vloeien of vruchtbaar te ma ken, voordat het geschikt is voor voedselproduktie. Eiwitten- en calorieëncon- sumptie. In de meeste gebie den van de wereld wordt niet in de dagelijkse behoeften aan eiwitten en calorieën voorzien. Er besaat niet al leen een onevenredige ver deling tussen bepaalde ge bieden, maar ook binnen be paalde gebieden. Volgens de Voedsel- en Landbouworga nisatie van de Verenigde Na ties, behoren tot de streken met de grootste tekorten de Andeslanden, de semi-dride uitgestrekte gebieden van Afrika en het Nabije Oosten en sommige dichtbevolkte landen van Azië. Er is gedurende de hele his torie een overweldigend te veel aan potentieel bebouw baar land geweest en nu zou er binnen 30 jaar (of onge veer de verdubbelingstijd van de bevolking) een plotseling en ernstig tekort kunnen zijn. Het menselijk ras zou wei eens heel weinig tijd kunnen hebben om op een crisis, als gevolg van exponentiële groei in een beperkte ruimte te reageren. De voedselprijzen zullen zo hoog stijgen, dat er mensen zullen verhongeren, anderen zullen gedwongen worden minder grond te gebruiken en over te schakelen naar voed sel van mindere kwaliteit. Deze symptonen zijn in vele delen van de wereld al duide lijk waarneembaar. Om van 1951 tot 1966 een toename van de wereldvoed- selproduktie van 34% te be reiken, hebben landbouwers hun jaarlijkse uitgaven voor traktoren met 63% vergroot, hun jaarlijkse investeringen in nitraatkunstmest met 146% en het jaarlijkse gebruik van pesticiden met 300%. De vol gende 34% toename zal een nog grotere inbreng van ka pitaal en hulpbronnen vergen. Hoeveel mensen kunnen op deze aarde gevoed worden? Er is vanzelfsprekend geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Het antwoord hangt af van de keus die de maat schappij maakt uit de be schikbare alternatieven. Er is een direct keuzeprobleem tussen het produceren van meer voedsel en het produce ren van andere nodige of door de mensheid verlangde goederen en diensten. De vraag naar deze andere goe deren en diensten neemt toe naarmate de bevolking toe neemt en daarom wordt het keuzeprobleem steeds groter en moeilijker op te lossen. Maar zelfs als konsekwent ge kozen wordt voor voedsel produktie als eerste prioriteit, kan voortgezette bevolkings groei het systeem snel naar het punt jagen, waarop alle beschikbare hulpmiddelen ge wijd worden aan de voedsel produktie, geen mogelijkhe den open latend voor andere expansie. We vragen misschien te veel van onze aarde. Kan zij de zeven miljard mensen voe den, die er over 30 jaar zul len zijn? Menigeen is pessi mistisch. Maar Directeur-Generaal A. H. Boerma van de FAO (de voed sel- en landbouworganisatie van de VN) is optimistisch over de mogelijkheden die we hebben om de voedselte korten aan te vullen. Hij ba seert dit op een voorgesteld FAO-plan, dat voorziet in een jaarlijkse stijging van 4% van de wereldvoedselproduktie, terwijl een even grote stijging van andere goederen en voedsel dat wij zo broodnodig hebben, voor mogelijk wordt gehouden. 'Een man die honger heeft is geen vrij man'. Adlai Stevenson, 1900-1965

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 18