Vereniging 20 kV# a AFD. FOTOGRAFIE Zaterdag 18 mei jl. was de grote dag voor onze club: de officiële opening van de nieuwe behuizing. Voor deze gelegenheid waren de ka mers en de gang rijkelijk ver sierd met slingers en het grote aantal zelfgemaakte foto's dat aan de muren hing verloochende niet dat hier een fotoclub zijn intrek had genomen. Het officiële ge beuren werd ingeleid door onze voorzitter, de heer Kooy, die de afvaardiging van het hoofdbestuur namens de gehele fotoclub hartelijk dankte voor de ondervonden steun bij de activiteiten die aan deze opening vooraf zijn gegaan. Tevens werden de heer en mevrouw v. d. Kooy bedankt voor de vele uren die zij, zowel thuis als op de club aan de 'opbouw' van het clubgebouw hebben besteed. Verder werd medegedeeld dat de donkere kamer in ge bruik kon worden genomen. Er staat nu een uitgebreide doka-uitrusting o.a. bestaan de uit een vergrotingsappa raat, zowel voor kleinbeeld als voor 6x6, alsmede een tank om de zelfgemaakte films te ontwikkelen. Het is een doka geworden waar we allemaal bijzonder trots op zijn. Al met al heerste er tijdens deze officiële gebeurtenis een gezellige stemming. Op dinsdagavond 21 mei jl. werd onze jaarvergadering gehouden waarbij in vogel vlucht de activiteiten van het afgelopen jaar nog eens werden doorgenomen. Bestuurswijziging: op verzoek is de heer Koppenhagen af getreden als 2e secretaris en heeft de heer Van Rij, als zo danig zijn functie ingenomen. Tot 1e secretaris is benoemd de heer Goudswaard. De sa menstelling van de rest van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Eveneens werd de uitslag bekend gemaakt van de in de achter ons liggende periode gehouden foto-com petitie. Als winnaars kwamen uit de bus: voor zwart-witfoto's: Hr. Zwamborn -1e prijs Hr. Kooy -2e prijs Mevr. Goudswaard -3e prijs voor dia's: Hr. Goudswaard -1e prijs Hr. Hersbach -2e prijs Hr. v. Steennis -3e prijs Met algemene instemming werd het voorstel om tijdens de zomermaanden het club gebouw elke donderdagavond open te houden aanvaard. In september beginnen wij dan weer met ons vaste 14-daag- se programma. Het Bestuur. AFDELING VOETBAL Nieuwe leden afd. voetbal zijn welkom Het zal velen van onze mede werkers niet bekend zijn, dat de afdeling Voetbal van de Vereniging WF ruim 28 jaar bestaat. Veertien jaar lang is deze afdeling ondergebracht bij de voetbalvereniging HBS's, maar zij staat nu op de nominatie een eigen ter rein te verwerven. Daarom voert het bestuur thans een ledenwerfactie om het ledental op te voeren. Er bestaat de indruk, dat nog vele WF-medewerkers willen voetballen, maar nog niet de stap hebben gedaan om lid te worden. Vooral onder de leerlingen van de Bedrijfs- school zullen vele gegadig den zijn, nemen wij aan. Doch ook zoons van WF- medewerkers zijn van harte welkom. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heren: J. Jonk (werftel. 3092); L. van de Water (werftel. 3492); A. Rietveld (werftel. 3693); H. de Gids (werftel. 3436). Na werktijd: de heer W. P. Walthie (secretaris), Nieuwe Damlaan 701, Schiedam (tel. 708664). Het Bestuur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 22