2 weg, zoals de kreet wel wordt geslaakt. Dit percentage heeft een grote invloed op de mentaliteit van onze gehele werf". De heer Valk gaf hierna in vogelvlucht een overzicht van de historie van de school. "De bakermat ervan lag op het oude Rotterdamse Fijen- oord en wel in 1924. De be drijfsleiding van toen had wel een zeer vooruitziende blik. In dat jaar ving men aan zeer jonge mensen op te leiden, terwijl de crisis pal voor de deur stond. Maar daar keek men overheen met de ge dachte: als dit dieptepunt voorbij is, hebben we jonge kerels nodig met vakopleidin gen en ervaring". Stilte Voorts stond hij enkele ogen blikken stil bij hen die ge durende deze periode aan ons zijn ontvallen: zowel leer lingen als leraren. Daarna schetste hij kort de ontwik keling van het onderwijs, dat deze jaren wel zeer in be weging is. Hij dankte de directie, be drijfsleiding, personeels dienst, jubileumcommissie en de secretaris van de O.R. voor hun komst. Daarna leidde de heer Bijlo de sportevenementen in. 's Middags werd een boot tocht met de Spido gemaakt, waarna een bezoek werd ge bracht aan zaal Irene in Schiedam voor een aantrek kelijk variété-programma. De dag ervoor echter had dit 50-jarige bestaan in feite al zijn start gekregen door de in de kantine Bedrijfsschool gehouden receptie, die enorm druk werd bezocht. Daar mochten de heren Wil ton, Kollewijn, Valk, Bijlo, Kooiman (oudste leraar), als mede de schooloudste de vele felicitaties in ontvangst nemen, waaronder die van het lid van de Raad van Be stuur RSV, de heer A. Rijke. Reünisten De zaterdag was gereser veerd voor de oud-leerlingen, een specifieke reünistendag dus. Zij werden in de kantine Kop Haven hartelijk welkom ge heten door de heer Valk, die onder meer opmerkte: "Het Eten in de open lucht Rondvaart door de havens Vrolijkheid in de zaal De heer Valk verwelkomt de reünisten De oud-leerlingen gezellig bijeen Apéritief voor de reünisten De wat jongere oud-leerlingen De vele artiesten uit het variété programma

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 4