Uit het jaarverslag van RSV: de RSV-groep in 1973 1973 Resultaten verbeterden De Rijn - Schelde - Verolme Groep, waartoe ook ons be drijf behoort, is er vorig jaar in geslaagd de resultaten be langrijk te verbeteren. Bij een groei van de omzet met zes procent tot ƒ2.170 miljoen, steeg het bedrijfsresultaat met 40 procent van ƒ71,2 miljoen tot 99,5 miljoen. De netto-winst ging met ruim 36 procent omhoog van 31 miljoen tot 42,4 miljoen. Deze gunstige ontwikkeling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de divi sie scheepsbouw. Op de opgeleverde grote tan kers en de middelgrote scheepsbouworders zijn goe de resultaten behaald. Belangrijk beter waren ook de resultaten van de divisie scheepsreparatie. Hoewel in het begin van het jaar de reparatiebedrijven door ster ke fluktuaties van de vraag en de gevolgen van de ar beidsonrust slecht bezet waren, was de gang van zaken daarna veel beter. Ook de resultaten op de in het grote dok in de Botlek gere pareerde grote tankers (VLCC's) gaven een opgaan de lijn te zien. Een beschei den winst werd behaald in de divisie marine, scheeps- machinebouw en elektrotech niek, doordat verhoudingsge wijs weinig afleveringen plaatsvonden. Verlies werd geleden in de divisie machine- en appara tenbouw. Scherpe konkurren- tie zette de winstmarges onder druk, de onderbezet ting nam toe en op enkele orders, die in vorige jaren met vaste prijzen waren afge sloten in de sektoren stoom turbines en kernenergie, werden verliezen voorzien die al op de resultaten van 1973 in mindering zijn ge bracht. Van de totale omzet van 2.170 miljoen is 1.020 mil joen toe te schrijven aan de divisie scheepsbouw, 500 miljoen van scheepsreparatie en 650 miljoen aan de overige divisies. Van de in de loop van het jaar ontvangen orders ter waarde van 2.300 miljoen was ƒ1.100 miljoen bestemd voor de divisie scheepsbouw, 500 miljoen voor scheepsreparatie en 700 miljoen voor de twee andere divisies. Aan het eind van het jaar bedroeg de orderportefeuille de repa ratieopdrachten niet meege teld 3.400 miljoen. Daar op was al 1.200 miljoen uit gegeven, zodat ter verwer king 2.200 miljoen resteert. Deze gegevens zijn ontleend aan het dezer dagen ver schenen jaarverslag van de RSV. De belangrijkste cijfers zetten wij hieronder nog eens op een rijtje, samen met de gegevens over het voorgaan de jaar (alle bedragen in miljoenen guldens): Omzet Bedrijfsresultaat Overige inkomsten Winst vóór belasting daarvan gaat eerst naar: de belasting 46,2 aandeel van derden in deelnemingen 2,4 Voorziening vermogensbeheer Verolme 15,0 Netto-winst daarvan is beschikbaar voor: de aandeelhouders 14,9 toevoeging aan de reserves 27,4 Lonen, salarissen en andere personeelskosten Aantal werknemers aan het eind van het jaar 2.168,0 99,5 6,5 105,9 786 28.888 1972 Gezien de goede orderporte feuille zullen de RSV-bedrij- 2.039,9 ven jn 1974 redelijk tot goed 71.2 bezet zijn. Het bestuur ver- 4,3 wacht daarom dat de resul- 73.3 taten, onvoorziene omstan digheden voorbehouden, niet lager zullen zijn dan die over 1973. Taakstellingen In het jaarverslag wordt uit- eengezet dat een zorgvuldig 31,0 onderzoek is ingesteld naar de sterke en zwakke punten van RSV. Op basis daarvan zijn een aantal taakstellingen geformuleerd, die inhouden een uitbreiding van de aktivi- teiten op het gebied van de 695 werktuigbouw en de elektro techniek, versterking van de 28.839 positie op het gebied van de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 6