6 ma voor de elektrotechniek wordt het aksent gelegd op automatiseringsinstallaties voor fabrieken, elektrische centrales en schepen. Daar naast wordt veel zorg be steed aan rationalisering van de produktie. De marktvoor- uitzichten zijn gunstig, zodat ook op langere termijn een verdere groei van omzet en resultaat waarschijnlijk is. Machinebouw lijke reparaties, zoals in machinekamers, aan ladings systemen en offshore-mate rieel, uit te voeren. Mede door de nabijheid van vele gespecialiseerde onderleve ranciers. Aanpassing van de uitrusting aan de veranderde scheepsgrootten en een goe de personeelsvoorziening zul len het mogelijk maken ook op langere termijn de sterke konkurrentiepositie van het reparatiebedrijf te behouden. Marine In de divisie marine, scheeps- machinebouw en elektrotech niek is in samenwerking met de Koninklijke Marine begon nen met het ontwerpen van een standaard geleide-wapen fregat. Het ligt in de bedoe ling dit type, in het kader van de vlootvernieuwing van de marine, in seriebouw te ne men. Verwacht wordt dat de eerste vier schepen dit jaar zullen worden besteld. Door die order zal de werkbezet- ting de komende jaren toe nemen, in verband waarmee besloten is tot de bouw van een tweede overdekt bouw- dok. Grote aandacht is ook besteed aan uitbreiding van de kontakten met buitenland se marines. De kans bestaat dat de exportaktiviteiten voor hoogwaardig marinewerk in de toekomst tot belangrijke orders zullen leiden. Scheepsmarinebouw Vooral op het gebied van tandwielkasten voor grote turbineschepen is de gang van zaken in de scheeps- machinebouw gunstig te noe men. Van Westduitse werven werden belangrijke orders ontvangen. Bovendien zullen de tandwieloverbrengingen voor grote bij RSV te bouwen tankers op grond van een overeenkomst met General Electric voortaan zelf worden vervaardigd. Het standaard leveringsprogramma van tandwieloverbrengingen voor middelsnelle dieselmotoren is inmiddels zo ver gevorderd dat met de verkoop kan worden begonnen. Afgezien van de tandwielover brengingen zijn de vooruit zichten voor de traditionele machinebouwprodukten door de scherpe konkurrentie niet zo erg gunstig. De betreffen de afdelingen zouden daar door te veel afhankelijk blij ven van leveringen voor door RSV te bouwen schepen. Onderzocht wordt daarom of het mogelijk is komplete elek trische en machinekamerin stallaties aan buitenlandse werven te leveren, die niet over eigen afdelingen daar voor beschikken. Bovendien wordt een rationalisatie van de motorbouw voorbereid. Elektrotechniek In de produktengroep elek trotechniek zijn de werkbe- zetting en de verkoop krach tig gestegen en voor het lopende jaar wordt een voort gaande groei verwacht. De gestegen verkoop komt voor een groot deel voor rekening van de export. Belangrijke opdrachten waren een hoog spanningsleiding over de Schelde bij Antwerpen, voor distributietransformatoren in het Midden-Oosten en voor levering van installaties voor op buitenlandse werven te bouwen schepen. In Breda is de nieuwe mo derne fabriek voor distributie transformatoren in gebruik genomen. Door de goede vooruitzichten voor de export zal de fabriek nog eerder dan verwacht op volle toeren kun nen werken. In het ontwikkelingsprogram- Onderbezetting van een aan tal machinefabrieken en werkplaatsen hebben de re sultaten van de divisie ma chine- en apparatenbouw na delig beïnvloed. Deze be drijven zijn te afhankelijk van leveringen naar ontwerp van de klant. Daardoor is geen sterke marktpositie aanwezig en het produktieapparaat on voldoende gericht op specia lisatie en seriebouw. Om aan de verliesgevende situatie een einde te maken is het in de eerste plaats no dig de outillage en produktie- kapaciteit aan te passen aan een lagere bezetting en voor de struktureel verliesgevende aktiviteiten alternatieven te evalueren. Dat is dan ook één van de oogmerken van herstrukturering waarover nu overleg gaande is. Daarnaast wordt grote aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuwe produkten, dienstver leningen, systemen en mon tage. Ook wordt gestreefd naar het leveren in binnen- en buiten land van komplete installaties voor de energievoorziening (ook kernenergie), de proces industrie, de voedingsmidde lenindustrie en op het gebied van milieubeheer. Kernenergie Op het gebied van de kern energie werd met General Electric en Chicago Bridge and Iron Co. besloten tot de oprichting van Rotterdam Nuclear. In dit bedrijf brengt RSV de fabrieken voor kern- reaktorvaten en zware smeed- stukken in. Verwacht wordt dat door samenwerking de moeilijkheden bij de export van reaktorvaten en andere zware onderdelen voor kern energiecentrales voor een groot deel zullen verdwijnen. Er zijn inmiddels al orders

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 8