7 voor vijf reaktorvaten ont vangen. In de sektor energievoorzie ning zijn de bestellingen voor stoomketels en turbogenera toren voor elektriciteitsinstal laties in Nederland achterge bleven bij de verwachtingen. Als gevolg van de oliesituatie is belangstelling ontstaan voor kolen gestookte ketels, zowel voor nieuwe als voor bestaande installaties. Procesindustrie Rekening houdend met het lage investeringsniveau in de procesindustrie was de order ontvangst voor machines en apparaten voor deze indus trietak bevredigend. Wel werd door de konkurrentie zware druk uitgeoefend op het prijs niveau. Als gevolg van de oliesituatie zijn de vooruit zichten onzeker. Voor aktivi- teiten op het gebied van milieubeheer wordt een ver dere groei verwacht. De orderontvangst voor de sektor bouwnijverheid en lichte machinebouw was ondanks de stagnatie in de bouw bevredigend. Voor de sektor koeltechniek be staan goede vooruitzichten. Een onderzoek wordt inge steld naar de groeimogelijk heden van de sektoren liften en roltrappen en verpakkings machines. Personeel In 1973 is begonnen met het formuleren van een sociaal beleid voor RSV. Vanaf de aanvang is de centrale onder nemingsraad (COR) bij dit werk betrokken, dat in 1974 zal moeten leiden tot het op stellen van uitgangspunten voor een open sociaal beleid van RSV. Bij het opstellen van deze uit gangspunten zijn van bete kenis: de Wet op de Onderne mingsraden, overige wette lijke bepalingen inzake mede zeggenschap en meer speci fiek de regelingen, die ter zake zijn vastgelegd in het rapport Winsemius; de doelstellingen van de onderneming, in het bijzonder de doelstelling voor het voe ren van een sociaal beleid dat in overeenstemming is met de wenselijkheid van openheid en dat door een vooruitstrevende aanpak ge richt is op een grote betrok kenheid van de mens bij zijn werk en op zijn persoonlijke ontplooiing; het uitgangspunt dat het sociaal beleid, met het finan- cieel-ekonomisch en tech nisch beleid, een essentieel en geïntegreerd bestanddeel vormt van het totale beleid van RSV. In het eerste halfjaar van 1973 werd het sociaal overleg in RSV beïnvloed door de ar beidsonrust en de gevolgen daarvan. Het tweede halfjaar stond echter in het teken van intensief en vruchtbaar over leg over de integratie en her- strukturering. In oktober is de door de raad van bestuur opgestelde 'Dis- kussienota voor een RSV- strategie in het Nieuwe Wa terweggebied' aangeboden aan de COR. De besprekin gen met de COR hebben in middels geleid tot vaststelling van een procedure van over leg, met name inhoudend dat voor de begeleiding van de herstrukturering een kommis sie van de COR wordt inge steld. Verder resulteerden de be sprekingen in een principe afspraak tussen de raad van bestuur en de COR over de sociale konsekwenties, waar over het hoofdstuk Organisa tie en Herstrukturering nade re informatie geeft. In over leg met de COR werd voorts de instelling van een cen traal personeelsbemiddelings bureau aangekondigd. Het feitelijk overleg met de COR over de herstrukturering is in februari 1974 begonnen. Het door de raad van bestuur in overleg met de COR ad hoe, opgestelde voorlopig reglement van de COR werd in de loop van 1973 door de betreffende externe instanties goedgekeurd. In verband hiermee zijn medio 1973 in de ondernemingsraden van de RSV-bedrijven verkiezingen gehouden voor een nieuwe afvaardiging naar de COR. Bedrijven met 1500 of méér werknemers kozen twee af gevaardigden, bedrijven met minder dan 1500 werknemers één afgevaardigde en één plaatsvervanger. De nieuwe COR werd op 6 juni 1973 ge ïnstalleerd; hij telt thans 25 gekozen leden. Voorzitter en vice-voorzitter van de COR zijn de president van de raad van bestuur respektievelijk het lid van de raad van be stuur, hoofd van de stafdienst sociale zaken. In zijn nieuwe samenstelling heeft de COR een aantal ad vieskommissies gevormd. Naast de gekozen leden heb ben in deze kommissie door de raad van bestuur aange wezen deskundigen zitting. In verband met de nieuwe Wet op de Ondernemingsra den zijn in 1973, in overleg met betrokkenen, richtlijnen opgesteld voor aanpassing van de interne overlegstruk- tuur in de bedrijven. Met de COR is uitvoerig van gedachten gewisseld over de konsekwenties van de invoe ring van de divisiestruktuur in RSV. Deze besprekingen zijn begin 1974 afgerond. Een studie over de taakstel ling en organisatie van de stafdienst sociale zaken van de RSV leidde ertoe, in over leg met de COR, dat het sociaal beleid van RSV een bijzondere plaats heeft ge kregen binnen de kollektieve verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Een proce dure is afgesproken, opdat het ondernemingsbeleid steeds zal worden bezien op de so ciale konsekwenties daarvan. De koördinatie van de uit voering van het sociaal be leid van RSV, dat in grote mate plaats vindt door ge centraliseerd overleg tussen de bedrijven, zal in 1974 ver der worden versterkt door de uitbouw van de stafdienst so ciale zaken van RSV. Voor het onderhouden van kontakten door vakverenigin gen met hun leden in de be drijven zijn op centraal ni veau afspraken gemaakt, in houdende dat in alle betrok ken RSV-bedrijven uniforme faciliteiten zijn verleend. In 1973 is belangrijke voort gang gemaakt met de inte gratie van de arbeidsvoor waarden binnen RSV. Nage noeg alle bedrijven die daarvoor in aanmerking ko men hanteren thans dezelfde geïntegreerde CAO voor de metaalindustrie. In overleg met de vakverenigingen werd verder voor de grote bedrij ven overeenstemming bereikt over de salarisschalen. Van de niet in de CAO vast gelegde arbeidsvoorwaarden, die op een aantal punten per bedrijf variëren, is een voor lopige inventarisatie gemaakt. Bezien zal worden welke voorwaarden voor uniforme ring in aanmerking komen en op welke wijze tot uitvoering hiervan kan worden overge gaan. Voor tijdelijke uitwisseling van personeel tussen de RSV-bedrijven zijn standaard tarieven vastgesteld. Voor het Waterweggebied is voorts een nieuwe regeling in voor bereiding voor een vergoe ding aan de werknemers die op tijdelijke basis aan een of ander RSV-bedrijf worden uitgeleend. Op grond van de CAO voor de metaalindustrie werden de salarissen per 1 januari 1973 verhoogd met 3,97% als kompensatie voor prijsstijgin gen alsmede met 1,25% plus 20 per maand (voor werk nemers boven 22 jaar met minimaal 38,75 per maand). De kompensatie voor prijs stijgingen per 1 juli 1973 leidde tot een gedifferen tieerde aanpassing, uitgaan de van een basisverhoging van 3,88%. De vakantietoe slag werd 0,6% verhoogd tot 8%. De basisvakantie werd verlengd van 18 tot 20 werk dagen per jaar. Aan salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten werd in het verslagjaar 786 miljoen betaald. In 1972 was dit 695 miljoen. Ultimo 1973 had RSV 28.288 personeelsleden (1972: 28.839), waaronder begrepen 3.093 buitenlandse werkne mers, die op gebruikelijke Ne derlandse voorwaarden in dienst zijn (1972: 3.270). Daar naast zijn ongeveer 3.000 op kontraktbasis geleende bui tenlandse werknemers werk zaam. Het beleid is erop gericht het bestand buitenlands perso neel verder te doen vermin deren door het aantrekken van meer Nederlandse werk nemers. Overigens kontinu- eert RSV de speciale zorg voor haar buitenlands perso neel, met name op het gebied van huisvesting. In 1973 werden aan de be- drijfsscholen 453 nieuwe leer lingen ingeschreven; 430 leerlingen voltooiden hun op leidingen. Vanwege het grote belang voor de personeels voorziening volgt RSV nauw gezet de ontwikkeling van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 9