«Spar» op Brentfield 9 Wanneer het gehele "Spar"- project gereed is, komt deze drijvende buffertank voor ruwe olie op het Brentfield te liggen. De hierbij afgedrukte "artist impression" geeft duidelijk weer hoe ons bouwnummer 806 (met het Gusto-deel er op) op het Engelse continen tale plat zal worden gestatio neerd (zie rechts op de foto). Uiterst links staat de Euro mast om de afmetingen en verhoudingen te tonen. In het midden staat het boor/pro ductie-platform, waar de op brengst uit de boorputten wordt ontwaterd en ontgast. Het platform is in aanbouw in Engeland. WF heeft mee gewerkt aan de vervaardiging van de knooppunten ervan. De "Spar" fungeert als tus senstation tussen het plat form en de olietankers, die hun lading komen halen. De "Spar" maakt een kortere laadtijd mogelijk. Op de loca tie wordt de laadtijd liefst zes maal bekort: laden bij het platform zelf zou name lijk drie dagen vergen. Drie dagen bij de bron dus om de tanker helemaal te vullen. Nog een voordeel van de "Spar" is, dat men de tanker vult met behulp van lading- pompen, zodat men niet af hankelijk is van de druk in de productieput. De Engelse staat gebruikt op de "Spar" nog een controle systeem om de belasting te kunnen innen. In het acco- modatie-gedeelte is namelijk een oliemeetinstallatie geïn stalleerd, die ter plekke steeds weer geijkt kan wor den door de ambtenaren. Dit voorkomt smokkelen van olie van de "Spar" naar de wal. De lege tanker meert af aan het bovenste deel van de constructie, een zogenaamde draaitafel, waardoor elke ge wenste stand kan worden in genomen, doordat de tanker vrij kan draaien rond de "Spar", teneinde de gunstig ste positie in te nemen. Dat "draaien" is nodig in ver band met wind, golven en stroming. Op de foto is de tanker toe gerust met een laadstation op de bak (voorschip). Door de Euromast terzijde krijgt men een indruk van welk een gigant wij aan het bouwen zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 11