Werk- gewoonten Wilton-Fijenoord - vrijwel vol schepen - uit de lucht gezien Punt 1: veiligheid beveilig vloeropeningen a 11 Bijgaande plaat vestigt de aandacht op een belangrijke oorzaak van ongevallen: ver keerde gewoonten. Onnaden kendheid is daar een goed voorbeeld van. Als iemand onnadenkend een la laat openstaan, kan dat nare ge volgen hebben, niet alleen voor degene die het onheil heeft veroorzaakt, maar ook voor mensen die er totaal on schuldig aan zijn. De pechvo gel op de afbeelding hoeft immers niet degene te zijn die de la heeft laten open staan, hij komt misschien ten val door de verkeerde ge woonten van een ander. (Al is zijn val natuurlijk ook een ge volg van zijn eigen onacht zaamheid, óók een slechte gewoonte.) Gevaarlijke situaties die het gevolg zijn van slechte ge woonten komen wij vrijwel iedere dag tegen. In kantoren bijvoorbeeld veroorzaken zij regelmatig ongevallen. Daar wippen mensen achterover in hun stoel, laten laden van kasten en bureaus openstaan of laten elektrische snoeren los op de grond liggen, zo dat zijzelf of anderen er een lelijke val door kunnen ma ken. In fabrieken, op bouw plaatsen, in magazijnen ont staan gevaarlijke situaties als mensen er geen gewoonte van maken vloeropenigen af te dekken, beschermingsmid delen te gebruiken of schake laars te vergrendelen als een machine voor reparatie of on derhoud buiten gebruik is. Wat zijn eigenlijk gewoonten? Gewoonten zouden wij kun nen omschrijven als regelma tig terugkerende handelingen die we volvoeren terwijl we er niet of nauwelijks bij na denken. Dat wij van bepaal de handelingen een gewoon te kunnen maken, is een nut tige eigenschap van onze hersenen, want het stelt ons in staat onze aandacht te richten op andere zaken. Een goed voorbeeld van nut tige gewoontevorming vinden wij bij het autorijden. Als het toerental van de motor te hoog wordt, moeten we scha kelen. Maar dan moeten we eerst gas terugnemen en het linker pedaal indrukken. In het begin gaat dat lastig, on ze linker- en rechtervoet zijn niet op elkaar ingesteld, we raken in de war. Later wordt het een gewoonte, we kun nen onze aandacht aan de weg en aan de verkeerssitu atie wijden. Gewoonten komen ook in de normale werksituatie voor. Veel eenvoudig routinewerk valt eronder. Er zijn mensen wier dagtaak voor een groot deel uit gewoontehandelin gen bestaat. Veilige gewoonten aanleren We kunnen ongevalskansen verminderen door ons goede werkgewoonten eigen te ma ken. Dat wil zeggen dat wij zekere handelingen als voorzorg of als nazorg zó gewoon gaan vinden dat wij ze uit eigen beweging en onder alle omstandigheden uitvoeren als dat nodig is, zonder ze te vergeten en zonder dat iemand anders ons eraan hoeft te herinne ren. Zulke gewoonten, véilige gewoonten, moeten we ons bewust aanleren, ze komen niet vanzelf. De voorbeelden zijn talloos: - een la na het gebruik dicht doen; - een opengelaten vloerluik sluiten; - een ladder van boven vast maken; - de leuning vasthouden als we een trap aflopen; - nooit onder een hangende last gaan staan; - een machinebeveiliging, als die er is, ook toepas sen; - bij slijpwerk een bril dragen. - bij het tillen door onze knieën buigen en onze rug recht en rechtop houden; - bij brandgevaarlijk werk een blusser bij de hand houden; - vóór het wegrijden in de auto onze veiligheidsgordel vastmaken; - als wij op een steiger of een ladder werken ons gereedschap zó bewaren dat het niet kan vallen; Op 10 juni jl. lagen er vijftien schepen voor reparatiewerk zaamheden bij Wilton-Fije- noord aan de werf. Dat lever de een totaal aan deadweight tonnage op van ongeveer - materiaal opslaan met de scherpe uiteinden binnen de stapel en buiten de looppaden. Als veilige werkmethoden tot gewoonten zijn geworden, kunnen we meer van onze aandacht richten op ons werk of op andere belang rijke zaken, zonder dat wij door ondoordacht handelen onszelf en anderen in gevaar brengen. Doen zich bijzon dere risicosituaties voor, waarbij wij er met onze goe de gewoonten niet meer uit komen, dan moeten wij na tuurlijk wel gaan denken over een andere aanpak, aange past aan die situatie. Maar ook dat nadenken hoort een goede gewoonte te zijn. Veiligheid op het bedrijf is zekerheid voor het gezin! A.P. 862.000 dwt. Aanleiding ge noeg dus voor het maken van deze luchtopname. (zie pag. 12 en 13) (Foto Bart Flofmeester)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 13