Wij en ons milieu Delfstoffen 14 i Toestand: tamelijk gunstig voor het ogenblik. Toekomst: Niet goed. De we reld heeft dringende behoefte aan terugwinning van alle metalen een onderzoek naar en het instandhouden van fossiele brandstoffen en het opvoeren van het kern energieonderzoek. Een energiecrisis doemt op. De aarde kan de tegenwoor dige bevolking niet op west- europese levensstandaard handhaven. Het wereldbeeld van energie en delfstoffen wordt geken merkt door de volgende reeks feiten: - Fossiele brandstof maakt energie. - Energie houdt industrie in stand. - Industrie produceert een hogere levensstandaard. Fossiele brandstof levert nu 97 procent van alle energie. Omdat zij in een dusdanig versneld' tempo opbranden, beweren deskundigen, dat olie- en aardgasbronnen bin nen een eeuw zullen droog vallen als we doorgaan met het huidige verbruik. Uit gezonderd koper, chroom en zilver is de voorraad van an dere delfstoffen nog aanzien lijk. De kern van het probleem is het feit, dat het wereldver- bruik aan metalen en energie buitengewoon ongelijk is. De Verenigde Staten, met slechts zes procent van de wereldbevolking, gebruikt 37 procent van 's werelds ener gie. De mensen van Azië, Afrika en Latijns Amerika verlangen echter eveneens de vruchten te plukken van de industriali satie. Maar om ieder van de 3,7 miljard mensen op aarde op het Amerikaanse levens peil te brengen, zou fantasti sche hoeveelheden vergen van de begrensde minerale bronnen: 12 maal zoveel aardgas.. 100 maal zoveel koper.zesmaal zoveel olie 75 maal zoveel ijzer als er nu jaarlijks wordt geprodu ceerd. Een wat optimistischer kijk gaven enkele deskundigen door te wijzen op het feit, dat vele jaren geleden de Ver enigde Staten nog slechts voor 15 jaar aardolie in re serve had. Nieuwe ontdek kingen, betere methoden en nieuwe technieken hielpen de problemen oplossen, alvo rens zij kritieke vormen aan namen. Leiders over heel de wereld waken voortdurend over de dringende noodzaak de mijn bouw te verbeteren ter voor koming van roofbouw. Zij streven er naar metaal terug te winnen. Zij zoeken ook naar vervangende, meer doel treffende krachtbronnen. Kernsplitsing Kernenergie is onze beste wissel op de toekomst. Nieu we broed-reactoren, die niet- splijtbaar materiaal omzetten in brandstof, zijn in ontwik keling, met de Sovjet-Unie aan de kop, gevolgd door de Verenigde Staten. Men is ook al een eind op weg in een kernsmeltreactor pogingen te gaan aanwenden om de energie van de water stofbom ten nutte te maken. Indien dit langetermijn pro ject succes heeft, zal de be schikking over brandstof bij na onbegrensde vormen aan nemen, omdat het voor dit proces benodigde zware wa ter in grote hoeveelheden uit de oceanen gehaald kan wor den. Maar dit is waarschijn lijk pas over tientallen jaren realiteit. Zonne-energie Elke dag brengen de zonne stralen een vermogen, dat overeenkomt met een miljoen mega watts naar onze aarde. Om echter genoeg zonne- energie te kunnen verzame len teneinde een moderne krachtinstallatie (1000 mega watt capaciteit) te kunnen voeden,zou een zonnekoepel nodig zijn met een grond oppervlak van 42 vierkante kilometer. Wel mogelijk, maar niet erg practisch. Waterkrachtcentrale 's Werelds nog niet-gebruikte waterkrachtvermogen kan ongeveer viermaal zo groot zijn als het totale nu in ge bruik zijnde electrisch ver mogen. Maar er zijn serieuze nadelen die de verdere ont wikkeling nog in de weg staan. Vele mensen zijn niet langer bereid natuurschoon en produktief bouwland op te offeren voor de produktievan waterkrachtstroom. Daarbij komt, dat de meeste terreinen, die voor kracht stroom in aanmerking komen, minder dan een eeuw in be drijf kunnen zijn, omdat de reservoirs achter de dammen zich vullen met bezinksel. Aardwarmte Het gebruik van de natuur lijke warmte van het binnen ste van de aarde kan worden aangewend voor een kleine krachtinstallatie op bepaalde plaatsen. Dit is jaren geleden in Italië al toegepast. Meer dere oliemaatschappijen bo ren testgaten om tot deze energie door te dringen. De mogelijke energie is echter gesteld op slechts 8 procent van de huidige totale elektri sche energie capaciteit. Toeristen uit geïndustriali seerde landen, die reizen door het platteland van Azië en Oceania lachen om het plaatselijke gebruik van rijst- loof, kokosnootschillen, jute takken en koeiemest voor warmte en koken. Toch moe ten wellicht hun kindskinde ren tengevolge van dit dras tische gebrek aan energie toch weer hun toevlucht ne men tot zulke brandstoffen. Fossiele brandstoffen, dat moeten we wel onthouden, zijn niet terugwinbare hulp bronnen. Eenmaal verbrand, zijn ze voorgoed verdwenen. - Heel de wereld streeft naar een hogere levensstandaard. - Er zijn niet genoeg mine rale hulpbronnen om de 3,7 miljard mensen te brengen op een levensstandaard die gelijk is aan West-Europa tenminste niet zonder dat een belangrijke door braak in de techniek plaats vindt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 16