Afkoopregeling Rentekaarten 16 Willy Wilton Fonds Personalia Dankbetuigingen De Vereeniging van Raden van Arbeid deelt het volgen de mede: Op 1 juli begint de laatste periode van de afkooprege ling voor de vroegere bezit ters van rentekaarten. Deze keer zijn ook zij aan de beurt, die in een der jaren 1925 t/m 1930 zijn geboren en wier ouderdomsrente bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd minder dan 60, per jaar zou bedragen. In de praktijk wil dit zeggen dat in de meeste van deze gevallen alleen dan afkoop plaats vindt als in totaal minder dan voor 286,is geplakt. Om het aan rentezegels ge plakte bedrag (vermeerderd met interest) terug te krijgen, kan men zich wenden tot de Raden van Arbeid. Aanvraag formulieren met toelichting zijn daar en op alle postkan toren te verkrijgen. De mogelijkheid tot aanvra gen geldt ook nog voor hen die in vorige uitbetalingsperi- den aan de beurt zijn ge weest, maar tot nu toe heb ben verzuimd een aanvraag in te dienen. Ontvangen per kas 2-7-1974 verkoop klein materiaal over de maand juni 1974 836,60. sa In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is op onderstaande data eervol ontslag verleend aan: J. A. Montens administrateur 18-6-1974 E. A. Leenman chef drukkerij 30-6-1974 (vervroegd pensioen) H. Ruizenaar projectbaas 6-7-1974 J. N. Buys ass. projectbaas 6-7-1974 C. M. de Jong bankwerker 9-7-1974 F. de Roo transporteur 2-8-1974 Hiermede willen wij onze hartelijke dank zeggen voor de blijken van belangstelling, die wij tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man en onze vader hebben mogen ontvangen. Mevr. J. W. Hamelink- Van der Kruit en kinderen Voor de betoonde blijken van belangstelling na het overlij den van mijn echtgenote be tuig ik mijn oprechte dank. T. Kuipers Dankbetuigingen werden ont vangen i.v.m. 40-jarig jubi leum van: F. A. Beukers J. de Ligt W. van der Meulen W. G. F. Stip P. Tol H. de Lange scheepsbeschieter 2-8-1974 25-jarig jubileum van: J. W. C. van Hees

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 18