Personeelsbeoordel i ng Personeelsbeoordeling 18 Uitslag opstelwedstrijd MANAGEMENT FACETTEN 1974 Landelijk N.I.V.E.: eervolle vermelding: Hr. A. W. Wolfs, Reparatie Intern WF: 1e prijs: Hr. W. Kruidenier, M.F. Reparatie door W. Kruidenier Inleiding: Zelden is er een onderwerp opgegeven om in een opstel te verwerken, dat zo'n uitge breid gebied bestrijkt als deze opgave. Want juist om dat ieder mens er mee te maken heeft, zoals in uw voorwoord in "Management Facetten" staat vermeld, is het ondoenlijk om een af doend antwoord te geven over personeelsbeoordeling. Daarom volgt thans mijn per soonlijke opinie, echter wel met de hoop een bijdrage te mogen leveren aan de be staande discussies over dit onderwerp. DOELSTELLINGEN VAN EEN PERSONEELS BEOORDELING A. Beloningssysteem: De doelstellingen van een be oordeling zullen er altijd op gericht dienen te zijn om ie der mens op basis van eer lijkheid duidelijk te maken, hoe zijn beoordeling tot stand is gekomen. Dus geen beoor deling maken waar de beoor deelde zelf niets van weet, 2e prijs: Hr. D. van Ekelen- burg, Nieuwbouw 3e prijs: Hr. L. M. A. Kempe naar, Reparatie Eervolle vermelding: Hr. L. G. van der Velden, Reparatie Hr. P. M. Claassens, A.W.B. Hr. A' W. Wolfs, Reparatie Onderwerp: Personeelsbeoordeling om deze vervolgens op te bergen in de kluis, maar een beoordeling, die de beoor deelde persoonlijk wordt overhandigd door zijn beoor delaar, hetzij goed, hetzij minder goed. Daar we leven in een tijd en in een maat schappij, waar productiever hoging en uitbreiding van winst en macht heilig zijn verklaard (of we dit nu wel of niet juist achten doet niets toe of af van het feit zelf) dienen wij er voor te zorgen dat een ieder, die hier aan medewerkt, op de juiste wijze wordt beloond voor zijn in spanningen. Het is daarom zeer juist, dat beoordeling en beloning aan elkaar zijn ge koppeld. In de nieuwe geïn tegreerde C.A.O.-C, welke in de grootmetaal geldt, is men qua functie, die men vervult, ingedeeld in functieklassen. Hier kan men vrede mee hebben, ware het niet, dat er een adder onder het gras schuilt, en wel in die zin dat men, wanneer men is inge deeld in een functiegroep, binnen enkele jaren allen precies hetzelfde salaris ont vangen. Dit lijkt uit sociaal oogpunt wel mooi, maar het is wel zeer onrechtvaardig ten opzichte van de man of vrouw, die wat betreft ken nis en persoonlijke inzet er uit springt. Want hoe zo ie mand te beoordelen; heeft beoordelen überhaupt nog wel zin bij dit systeem, als er geen verschil meer is in beloning tussen goed en minder goed, of slecht en minder slecht? Men kan nu wel zeggen, laat deze man of vrouw promotie maken, maar is daar dan geen vaca ture voor nodig? B. Loopbaanplanning: Een personeelsbeoordeling kan ook zijn nut hebben om de juiste man op de juiste plaats te krijgen, en om de juiste candidaat voor promo tie te signaleren. Er dient dan wel van uit het bedrijf een gericht stelsel te zijn van "Management development", hetgeen in het kort gezegd betekent, dat er vastgesteld wordt, welke vacatures er zijn op dit moment en er in de toekomst zullen zijn. Dit om de medewerkers, die can didaat zijn voor de verschil lende functies, gezien hun beoordeling, toe te rusten en eventueel aanvullende ken nis te doen verstrekken door cursussen of andere studie, noodzakelijk om hun toekom stige functie naar behoren te verrichten. Bij het vinden van de juiste candidaat zal ech ter het aantal dienstjaren en godsdienstige of andere over tuiging geen rol mogen spe len. Tot slot dient de doelstelling van een beoordelingssys teem te zijn, om stimulerend te werken en wel in die zin, dat de goede werkers wor den beloond, en het de min der begaafde werkers stimu leert tot betere prestaties. HET BEOORDELINGSPROCES De beoordelaar: De beoordelaar zal altijd de directe baas of chef dienen te zijn, welke boven een be paalde groep medewerkers is gesteld. Immers is hij de man, die dagelijks in de om gang met zijn mensen kan beoordelen, of en in welke mate iemand meewerkt of er met de pet naar gooit. Hij zal het echter nooit alleen mogen doen, vanwege het simpele feit van persoonlijke sympathieën of antipathieën, waar nu eenmaal elk mens mee behebt is. Niet iedereen is geschikt om te beoordelen. Het beeld, dat we van onze medemensen hebben, is mede afhankelijk van eigen instelling en karakter. Daar om zal het vaak nodig zijn, dat de beoordelaar afstand neemt van zichzelf, om bij het beoordelen zo objectief mo gelijk te zijn. Het is daarom zinvol om bijv. een ass. baas of voorman in een bepaalde afdeling mee te laten beoor delen en in een gezamenlijk gesprek de eventuele afwij kingen in de beoordeling uit te praten. De baas zelf dient het laatste woord te hebben, daar hij de persoonlijke ver antwoordelijkheid heeft en de beoordeling zelf dient te overhandigen en toe te lich ten aan de betrokken mede werker. De beoordeelde: Wanneer iemand of een groep van medewerkers ge gronde bezwaren heeft tegen de beoordelaar, in casu zijn of hun directe baas of chef, dan moet er inderdaad de mogelijkheid zijn om in be roep te gaan bij de directie (wel of niet door bemidde ling van een ondernemings- raad-vetegenwoordiger), die dan de bewuste klacht dient te onderzoeken en aan de hand van dit onderzoek moet beslissen over gelijk of on gelijk. Echter om van bene den naar boven te gaan be oordelen wijs ik af en wel om het feit, dat de baas of chef zijn eigen verantwoordelijk heid over de beoordelingen moet dragen en deze niet kan delegeren naar beneden. Bovendien wordt de baas of chef eveneens beoordeeld door de boven hem gestelde superieuren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 20