Vereniging Totaal s y2 sy2 23 AFDELING BILJARTEN Biljartliefhebbers opgelet Iedere bij WF werkzame bil jartliefhebber boven 18 jaar heeft nu de gelegenheid zich te laten inschrijven als adspi- rant-lid van onze afdeling Bil jarten van de Personeelsver eniging WF om in dit jubile um-seizoen (30-jarig bestaan) tijdens onderlinge competitie moyenne-partijen te spelen (kracht en klasse bepaling). Wegens vergrijzing van de afdeling willen wij met jonge biljartliefhebbers ons leden tal uitbreiden, terwijl ook en kele oudere spelers nu enige vrijgekomen plaatsen kunnen bezetten. Het seizoen begint 8 oktober a.s., doch wij willen voor die datum het speelrooster ge reed hebben, geeft u zich daarom zo spoedig mogelijk op a.u.b. Dinsdag- en vrijdagavond zijn de clubavonden in het clubgebouw (bij de rijwiel stalling op de werf)-2 bil jarts. Met ploegendiensten wordt rekening gehouden. Contributie bedraagt voorlo pig nog 4,per maand. Mogelijkheid tot consumptie- gebruik, doch niet verplicht. Inlichtingen en inschrijving iedere vrijdagavond na 20.00 uur in het clubgebouw, evt. werftoestel no. 3480 (alléén op vrijdagavonden). AFDELING HARMONIE HARMONIE EERSTE PRIJS TIJDENS CONCOURS TE GOES Op zaterdag 8 juni jl. heeft de Harmonie deelgenomen aan het federatief muziek concours te Goes. Dit con cours werd georganiseerd door de Zeeuwse Bond, on der auspiciën van de K.N.F. Alvorens het echter zover was, zijn er heel wat zweet druppeltjes van zowel de di rigenten, alsmede van de le den gevallen. De opgave van dit jaar was bijzonder moeilijk. Het ver plichte werk was "Music for a Movie Picture" van Kees Vlak. Een muziekstuk, waar volgens ingewijden een be roepsorkest een behoorlijke kluif aan heeft. Door intensieve studie van alle leden en het vakman schap van de beide dirigen ten, kon men van week tot week betere resultaten be luisteren. De laatste 14 da gen werd elke avond door af zonderlijke groepen gestu deerd. Dit geschiedde dan onder leiding van de 1ste en 2de dirigent. Ook onze solo- klarinetist, de heer C. J. P. de Heij, heeft diverse avon den de leiding op zich geno men. Met 2 bussen werd de reis naar Goes aanvaard. Daar ons embleem W.F. is, is Plu- vius waarschijnlijk van me- Rubrieken 1. Zuiverheid 2. Klankgehalte, klankverhouding 3. Techniek en articulatie 4. Algehele muzikale uitv. (dynamiek - frasering) 5. Samenspel en ritmiek 6. Opvatting en tempo ning, dat dit "Waterfeest" be tekent, want gewoonte ge trouw regende het dat het goot. Alvorens wij naar Goes zouden gaan was er nog een korte repetitie in Zierikzee gepland. In de zaal van een restaurant werden de lesse naars opgesteld en werden de laatste braampjes wegge- vijld door de heer Fokkema. Het keuzenummer was het verplichte werk voor de vaan delafdeling van 1973. Ook een vrij moeilijke opgave. Het was "Spirit of Live" van Meindert Boekei. Met deze opgave vertrokken wij van Zierikzee naar Goes. Bij aankomst in de zaal "Prins van Oranje" bleek deze tot de laatste stoel be zet te zijn. De Harmonie W.F. werd opgeroepen plaats te nemen op het podium. Intus sen was ook onze Ere-Voor- zitter in Goes aangekomen om de prestatie van zijn men sen te beluisteren. Met ons waren meegereisd de heer en mevrouw Roozendaal, de heer en mevrouw Jansen en de heer en mevrouw Uijter- linden, alsmede enkele leden van ons tamboerkorps. Als eerste werk werd het keuzenummer uitgevoerd en daarna het verplichte werk. Nu was het wachten op de uitslag van de jury. Daar wij als laatste aan de beurt wa ren moesten wij het concours besluiten met het Wilhelmus. Toen volgden de uitslagen. De Harmonie W.F. behaalde 1e werk 8 8 8 81/2 8 8 81/2 8 9 81/2 8'/2 8 81/2 8 9 8 8 voor het vrije werk 155 pun ten en voor het verplichte werk 149 punten, totaal 304 punten. Een fraaie eerste prijs, en het hoogste aantal punten van het gehele con cours was de beloning van hard werken. OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN VOOR ONS TAMBOERKORPS Daar de Harmonie in de toe komst zich ook meer op het showgebied wil gaan concen treren, en daarbij ook het tamboerkorps gaat betrekken vragen wij mensen, die zich hiervoor interesseren, zich te melden bij ons tamboerkorps. U behoeft geen tamboer te zijn, want een volledige op leiding onder leiding van on ze instructeur staat er borg voor, dat u binnen redelijke tijd met onze tamboers kunt medewerken. Ook voor hoornblazers is er plaats. Indien men belang stelling heeft kom dan eens kijken op de repetitieavond van ons tamboerkorps (des woensdagsavonds). U kunt ook alle gewenste in lichtingen verkrijgen bij het secretariaat: W. Rissema, Al- bardastraat 3, Schiedam. Tel. 010-706744. W. Rissema, secr. 2e werk 8 8 8 81/2 81/2 81/2 81/2 81/2 9 9 81/2 8 81/2 9 91/z 91/2 9 501/2 50 481/2 511/2 52 51V2 Namens het bestuur G. P. v. d. Horst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 25