"Weerbericht voor W.F. een paar wolken, maar veel zon" 1 Sr* Jubilea Ir. O. J. van der Vorm inflatie en het personeelste kort. We zitten behoorlijk in het werk, zowel voor wat be treft de afdeling Reparatie als de afdeling Nieuwbouw, die het goed gaan. De Algemene Werktuigbouw was de laatste jaren altijd het zorgenkind, maar gelukkig zit er duidelijk een opgaande lijn in. Als we nu van een en ander een op telsom maken, kunnen we spreken van een zonnige pe riode voor de toekomst, voor zover wij tenminste in de toekomst kunnen zien". Verleden. Aan deze algemene in duide lijke weerkundige termen ver pakte visie ging zijn op de jubileum-viering toegespitste toespraak vooraf. "Wat niet veel voorkomt is, dat het aantal jubilarissen met een 40-jarig dienstver band (zes stuks) het aantal met een 25-jarig dienstver band (drie stuks) overtreft. Dat nodigt als het ware al uit het accent naar het verre verleden te verschuiven. Een ieder draagt zo zijn herinne ringen mee, waarbij het een goede zaak is, dat de slechte dingen meestal worden ver geten en dat de leuke ge beurtenissen in de geest blij ven hangen". De heer Van der Vorm wees er met klem op, dat het een ondoenlijke zaak is om in te gaan op al die aparte levens. "Maar het is wel goed om enigszins te markeren, wat er De heer Van der Vorm wenst de heer Tol geluk Hartelijke felicitaties voor de heer Beukers "Als ik een weerbericht voor W.F. zou moeten samenstel len zou ik kunnen zeggen: er hangt een niet helemaal wol kenloze hemel boven ons, maar er zit ook veel zon in het weerbericht". Tot die opmerking kwam het lid der directie, de heer Ir. O. J. van der Vorm, tijdens zijn toespraak tot de jubila rissen gehouden op vrijdag morgen 28 juni jl. in de kan tine Hoofdkantoor. Hij gaf ook een toelichting op het "weerbericht". "We nemen in het RSV-ver- band een goede plaats in. Het gaat ons niet slecht, maar de zorgen zijn wel de Bloemen bij binnenkomst III r I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 3