2 zich zoal in die tijd heeft af gespeeld. Voor het bedrijf is het van veel betekenis, dat mensen zoals u, een zo lan ge tijd zich volledig hebben ingezet. Ik wil het nog eens herhalen: Door uw trouw aan het bedrijf kon een vaste kern van medewerkers groeien, die de ruggegraat van het bedrijf vormt". Veranderingen. Hierop ging hij dieper in. "Ons bedrijf bestaat onder andere uit gereedschap, zo als dokken, hellingen, gebou wen, machines en noem maar op. Een tweede gege ven zijn de opdrachten. Die zijn nodig om te kunnen draaien. Maar de belangrijk ste post in een bedrijf vor men de erin werkende men sen. Hoe belangrijk deze post is, begint men steeds meer te beseffen. Vroeger werd dat wel miskent, maar er is ge lukkig veel veranderd op dit gebied. En ook op andere terreinen hebben zich ingrij pende veranderingen voorge daan, vooral in de techniek en misschien in de sfeer". Hij stond vervolgens stil bij "het verschijnsel" mens. "Door de tijd heen heeft de mens niet zo veel veranderin gen ondergaan. Ja, hij stelt zich misschien wat anders op. Maar de grondtonen zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Denk maar aan gevoelens als: lief en leed, goed en kwaad. De omstandigheden hebben zich gewijzigd, de menselijke kwaliteiten niet, die zijn eeuwen oud". Echtgenotes. Ook betrok de heer Van der Vorm de meegekomen echt genotes in deze waardevolle viering. "De vrouw speelt haar rol achter de schermen, waar zij echter een grote in vloed uitstraalt. Vooral in het opvangen van haar man wanneer deze problemen van het werk meebrengt is zij als het ware een medewerk ster van ons bedrijf. "Al", zo schertste hij, "staat u niet op onze pay-rol. Maar ik wil u gaarne bij deze jubileum viering betrekken, omdat u er gewoon bijhoort". Hierna kwam hij tot de in de aanhef vermelde samenvat ting betreffende de toekomst verwachtingen voor W.F. "Natuurlijk zijn wij geen pro feten. Wij proberen alleen maar vooruit te kijken en een lijn uit te stippelen. Het is op het ogenblik fijn daaruit posi tieve conclusies te kunnen trekken en een dito blik te kunnen lanceren. Dat dat mogelijk is, komt ten dele door omstandigheden buiten ons bedrijf, maar ook voor een belangrijk deel komt dat van binnenuit, dus mede door uw werkzaamheid. En daar van hopen wij nog lang te mogen profiteren in goede zin. En ik hoop dat u nog een fijne tijd bij W.F. zult kunnen doorbrengen". Felicitaties van de stat Persoonlijk. Waarna hij overging tot het houden van de persoonlijke toespraken tot de afzonder lijke jubilarissen. Toespra ken, waarin het woord crisis uiteraard menige keer te be luisteren viel. Rond die tijd waren de meesten in dienst getreden. Een schaver boorder werd geprezen om zijn hoge graad van vakmanschap. "Maar daarnaast zet u zich in voor het kweken van een goede sfeer op het bedrijf". En een electrisch lasser: "U begon in Schiedam? In die tijd sprongen de koeien hier nog rond. Wat uw werk betreft, zit u in de hoogste kwaliteits klasse. U kunt goed zelfstan dig werken". En tot een afdelingsbaas: "Nogal spectaculair werk in de smederij indertijd, niet? Door uw stuwende wijze van werken bent u opgeklommen tot uw huidige functie". En tegen een brander: "U heeft natuurlijk nog de fusie periode tussen Wilton en Fijenoord meegemaakt. De tijd zat toen niet mee door de crisis. De fusie werd niet als populair ervaren. Gelukkig hebben wij nu voor RSV de tijd mee. U ging over naar de Machinefabriek, waar nog een hogere graad van vak manschap werd verlangd". En een boorder: "U staat er om hekend bijzonder vlug, maar daarbij ook goed te werken. Maar omdat u geen achttien meer bent, oefent u nu uw werk in het magazijn uit". Toonbank. Tegen een administrateur/ boekhouder: "Normaal staat u bij de jubileumviering hier schuin achter me, nu echter aan de andere zijde van de toonbank. Toen u overging naar de vroegere afdeling Sociale Zaken specialiseerde u zich in pensioenen, excur sies, Heidebad en bent u bo vendien onmisbaar bij de ju bileum-vieringen. Maar toch gaan we er vandaag gewoon mee door, hoor. Een aanslaander transpor teur hoorde: "U ging zich uiteindelijk met het transport bezighouden. Zeer belang rijk. Vele mensen weten niet hoe ontzettend veel er op on ze werf wordt versleept". Een projectbaas: "U komt van de Bedrijfsschool. Zo ie mand zit er altijd wel bij de jubileum-viering. De oud leerlingen in ons bedrijf be palen voor een deel de sfeer bij W.F. Dat is belangrijk. In Indonesië heeft u zich ook voor de heropbouw van en kele werven ingezet. Een rij ke ervaring, een tijd in het buitenland. Dat verruimt de blik". En tenslotte tot een andere aanslaander/transporteur: "U doet uw werk uitstekend en u staat er om bekend, dat een aan uw zorgen toever trouwd werkstuk bij het ver voer nooit een krasje op loopt".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 4