DECEIVED ELINGENO :ICIELEME DEDELINGB :nofficiel -MFDFI IKK Weer een opdracht Reisje of t.v. bij 10-jarig jubileum Officiële mededelingen Ir. R. Hielckert: 'MENSEN MOETEN WORDEN GEPRIKKELD' Dit 'jaar "draait" de Ideeënbus bij WE alweer tien jaar. Het aanstaande 'jubileum was voor de Ideeën bus-Commissie aanleiding om een plan te beratnen, teneinde deze instelling dit jaar een extra feestelijk tintje mee te geven. Waarbij komt, dat men de WF- medewerkers nog eens extra wil activeren om meer en betere ideeën in te dienen. Met de voorzitter van betrokken Commissie, de heer ir R. Hielckert, hadden wij een interview, dat wij hierbij afdrukken. Het doet ons genoegen u hierbij mede te delen, dat de Divisie Scheepsnieuwbouw van Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. voor buitenlandse rekening in opdracht heeft ontvangen de bouw van een bulkcarrier met een draagvermogen van ca. 70.000 tdw. Dit schip zal onder bouwnummer 808 op onze werf worden gebouwd. De hoofdafmetingen zijn als volgt: lengte tussen de loodlijnen: 212.16 m breedte: 32.25 m holte: 19.81 m diepgang: 14.09 m De voortstuwing zal geschie den door middel van een die selmotor, die een vermogen kan ontwikkelen van 18.500 apk (metrisch). De oplevering zal eind augus tus 1976 plaatsvinden. De Directie Extra grote prijs voor het beste idee I Hoe loopt het met de Ideeënbus? Deze is nooit echt bijster po pulair geweest bij WF. Wij hadden vroeger gemiddeld 30 tot 40 inzendingen per jaar. Dat is nu teruggelopen tot de helft. Daar moet nodig iets aan worden gedaan. Wij moe ten de mensen prikkelen meer ideeën in te zenden. Gelukkig kun je aan de uit kering zien, dat de kwaliteit heel vaak hoog ligt. Maar hoe prikkel je de mensen? Wij denken aan een extra beloning voor degeen, die het beste idee heeft ingediend in het tijdvak lopend van 1 janu ari 1974 tot 31 maart 1975. Die beloning zo stellen wij ons voor kan de vorm krijgen van een kleuren-tele- visie of een leuk reisje naar het buitenland. En dit "idee extra" wordt gekoppeld aan het jubileum? Inderdaad. Het jubileum was voor de directie de aanlei ding om bijzonder enthousi ast haar medewerking aan dit plan te geven. Het gaat niet alleen om die ene extra prijs. Deze zal worden uitge keerd in september 1975 tij dens een excursie of een diner met andere Ideeënbus prijswinnaars uit genoemd tijdvak. Tijdens die bijeen komst zullen ook nog andere prijzen worden verloot. De minimum uitkering die no dig is om mee te mogen, dient echter nog te worden vastgesteld. Hoe komen de mensen de gang van zaken te weten? Wij stellen ons voor elke maand in het WF-Nieuws een publicatie te doen. Hierin zal informatie worden gegeven over de stand van zaken of zullen verdere mededelingen worden gedaan. Ook zullen de WF-medewer- kers steeds weer worden ge activeerd. Maar wat is nu precies een goed idee? Dat is een idee, waar de WF- gemeenschap wat aan heeft. Het beroerde is, dat je dat pas na een vrij diepgaand onderzoek kunt zeggen, dus zeker niet op het eerste ge zicht. Ik herinner me iemand, die jaren geleden voorstelde een extra papiertje in een lichtdrukmachine te leggen. Het leek een vreselijk onbe nullig idee. Later bleek het echter zeer waardevol te zijn. De beloning was er ook naar 900,Het blijkt, dat zeer goed voorbereide idee- en vaak niet nuttig zijn en de hele simpele juist wel, maar dat gaat natuurlijk niet altijd op. Heeft u nog een vuistregel in verband met het inzenden? Als je denkt een idee te heb ben, bepraat het eerst met je baas. Dat voorkomt schele ogen en de baas kan zich ook over de bruikbaarheid uitlaten. Beoordeel altijd zelf of het idee belangrijk is en zendt het dan in.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 8