Reparatie krukas «Stolt Tiger» Kunt u nog wat meer over het begrip idee zeggen? Een idee is niet een verhaal tje, dat er iets fout gaat. Dat is nl. niet interessant. We weten allemaal, dat overal een allemachtige hoop fouten te constateren is, daarvoor zijn we een samenwerkende mensengemeenschap. Nee, wat ons wel interesseert is hoe iets te verbeteren valt. Daar zijn de beloningen mee te verdienen. Maar hoort het vinden van oplossingen of aanbrengen van verbeterin gen gewoon tot je taak of functie, dan heeft inzenden natuurlijk geen zin. De ideeën worden altijd schriftelijk bij de Commissie ingediend? Dat is het geval, ja. Maar denk niet, dat het een vlot geschreven, goed lopend ver haal hoeft te zijn. En heeft iemand problemen met het op papier zetten van zijn idee, dan zullen zijn chef of baas wel bereid zijn te hel pen. Of de veiligheidsinspec teur, de heer Potuyt, even eens lid van de Commissie. Hij komt vaak genoeg overal langs. Het veelvuldig gehoorde be zwaar van de directe chef of baas zullen zich wel ge passeerd voelen bij indiening door een medewerker is on terecht Zij weten zelf, dat niemand de wijsheid in pacht heeft en kunnen daardoor het inzenden wel billijken, mede als een welkome aan vulling op een zo'n efficiënt mógelijk ingestelde werksitu atie, waarvoor zij de verant woording dragen. Heeft u nog een slot opmerking te maken? Wel, in het kort: Kijk rond of er iets te verbeteren is en schrijf de Ideeënbuscommis sie, hoe die verbetering te verwezenlijken valt. In de Machinefabriek HK Hal werd op de bank de krukas van de motortanker "Stolt Tiger" (21.150 dwt) bewerkt. Dit schip van de Stolt Niel sen Group uit de U.S.A. kwam naar onze werf voor een reparatie aan de hoofd machine. De foto's tonen de voorschip- en achterschipkrukassen met de stuwas op de grote draai banken voor krukassen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 9