14 Uitgebreid Bemetel Diploma Een avondcursus voor die jeugdige werknemers, die dit jaar het Uitgebreid Wilton- Fijenoord diploma hebben behaald. Duur 1 jaar, één avond per week. Voortgezette Beroeps opleiding Bemetel Deze 2-jarige opleiding wordt deels aan een avondschool te Rotterdam gedurende 2 avonden per week gegeven en deels op het bedrijf ver werkt. Vooropleiding: Beme tel A- en B-diploma. Men kan kiezen uit de richtingen: Bankwerken en Montage, Apparatenbouw en Fijnplaat werken en Machinaal Ver spanen. V.E.V. Sterkstroomtechniek (1e monteur) Deze éénjarige cursus wordt deels op een Parttimeschool te Rotterdam gegeven (één dag per week) en deels op het bedrijf verwerkt. Voorop leiding: VEV-diploma 2de monteur. TEKENINGLEZEN: Tekeninglezen in de Scheepsbouw voor beginners; Tekeninglezen in de Werk tuigbouw voor beginners; Tekeninglezen in de Scheepsbouw voor gevorder den Cursussen voor werknemers uit de Scheepsbouw, Appa ratenbouw, Plaatwerkerij en de Werktuigbouw. Duur één jaar, één uur les per week. Deze cursussen zijn te be schouwen als "opfriscursus" of als bijscholing zeer ge schikt voor werknemers, die zijn omgeschoold in het Op leidingscentrum. MACHINEKAMER: Algemene Inrichting Machinekamer - A; Algemene Inrichting Machinekamer - B; Algemene Inrichting Machinekamer - C Duur per cursus ca 32 we ken. Per week worden over dag 2 lessen gegeven in de vakken: verbrandingsmotoren, hulp werktuigen, stoomketels en stoomturbines. Bestemd voor machine-bank werkers in het bezit van een Bemetel diploma. De vakken stoomketels en stoomturbi nes kunnen ook worden ge volgd door ketelmakers. O.B.S.: Outward Bound School Op beperkte schaal bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de 3 weken durende cursus Outward Bound. Dit betekent 1 week voor-training in Ulvenhout en 2 weken in de ruige natuur van de Ardennen, waar indi vidueel of in groepsverband wordt bergbeklommen, kano gevaren over snel stromend water en met kaart en kom pas door onbetreden gebie den wordt getrokken. KADER: Doelmatig vergaderen In 4 maal 2 uur worden de verschillende soorten verga deringen en vergadertech niek besproken, afgewisseld met praktische oefeningen. PRAKTIJK: Om-, Her- en Bijscholing De mogelijkheid bestaat uw medewerkers te laten om-, her- of bijscholen in het Op leidingscentrum van Wilton- Fijenoord in diverse vakrich tingen. De duur van de op leiding is afhankelijk van de vooropleiding. Inlichtingen: Hr. Lagerveld (toestel 3743). ADVIES: Advies bij scholing De afdeling Vorming en Op leiding is gaarne bereid u van advies te dienen inzake diverse cursussen, die buiten de onderneming worden ge organiseerd in de diverse vakrichtingen. Tevens kunnen wij bij vol doende deelname of op ver zoek bepaalde cursussen op het terrein van de onderne ming of daarbuiten organi seren. Inlichtingen: Hr. Valk (toestel 3332). OPMERKING: Er zal geen vergoeding ge geven worden voor studie uren, die na werktijd op het bedrijf worden doorgebracht. Aan diegenen, die het ver plichte examen met een vol doende resultaat afsluiten, wordt een beloning in het vooruitzicht gesteld. AANMELDING: Indien u belangstelling heeft voor vorengenoemde cursus sen, kunt u zich via uw Chef of Bedrijfsleiding hiervoor opgeven. Inlichtingen kunt u krijgen bij de afdeling Vorming en Opleiding, toestel 3332. De Directie VORMING EN OPLEIDING Verschillende werknemers van onze onderneming infor meren wel eens naar de her komst van een toevallig op gemerkte excursiegroep. Deze toevalligheid overigens kan heel goed overgaan in regelmaat want bovenge noemde afdeling leidt per jaar circa 2200 belangstel lenden rond. Vanaf vrij jonge mensen (L.T.S'ers MAVO- leerlingen) tot belangstellen den uit andere takken van onderwijs zoals Technische Hoge scholen en Hogere Technische scholen. Er is verschil Maar de aandacht van de ar geloze werker op de werf werd vrijdag 16 augustus dui delijk getrokken naar een tachtigtal jongedames, in de leeftijd van 20 tot 24 jaar, a.s. leraressen kinderverzorging en opvoeding, die hun jaar lijks bezoek kwamen brengen. Voor al de medewerkers aan deze dag een openbaring omdat de belangstelling voor de sociale en technische za ken geweldig was. U ziet op de foto de dames bij de kop- schade van de Wilstar. De andere foto met nogal massale opstelling is ge maakt op de daaropvolgende maandag met een goede honderd jongelui die vanuit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 16