Start 51ste cursusjaar 15 Schiedam, Vlaardingen, Rot terdam en het Westland de weg gevonden hebben naar onze Bedrijfsschool om hun opleiding te beginnen. Op de introductiedag werd de gehele ploeg door vele Introductiekampen te Hilvarenbeek Op het moment dat de pro grammakampen in ons Vor mingscentrum (11 in getal) beëindigd werden, stond een geheel nieuwe groepering jongelui te trappelen om er heen te gaan. Als experiment had de kamp leiding een programma opge steld om de nieuwe leerlin gen een introductiekamp te geven of te doen ondergaan van drie dagen. De betrokken leraren stelden enthousiast een gevarieerd aantal onderdelen samen waarbij de jongelui elkaar WF-functionarissen verwel komd. O.a. door de heer Eijkeboom namens de Onder nemingsraad. We wensen de ze jongelui een goede start toe in een Bedrijfsschool die haar 51ste jaar ingaat. onderling maar ook de staf beter zouden leren kennen in een relatief korte tijd. Na drie gehouden kampen kunnen we nu al constateren dat dit een groot succes is geworden. Aan het facet "elkaar leren kennen" is duidelijk tegemoet gekomen. Dit kwam tot uiting niet alleen bij de bosloop of de tenten opzetten, maar ook bij het luisteren naar voor- drachtjes door de leiding van de school en de leraren. De jongens hadden echter na afloop wel een klacht over het gebeuren in Hilvarenbeek, de kamptijd was maar drie dagen Valk. Laatste voorbereidingen voor de beslissende start van het 51ste cursusjaar van de Be drijfsschool, uitgebeeld door leerlingen van de opleiding Booglassen. WEER GESLAAGDE UITWISSELING MET BRITSE JONGEREN "Waar het in het werk gaat om het overbrengen van ge dachten zijn handgebaren vaak genoeg. Ondersteuning van een paar woordjes kan daarbij goed helpen. Het gaat niet om de taal zelf, maar eerder om de bedoeling, die er achter ligt. Deze wordt, wanneer men op één "lijn" zit vaak snel aangevoeld". Deze volwassen benadering werd onlangs uitgedragen door één van de Engelse gas ten, die meedeed aan het uit wisselingsprogramma van werkende jongeren van WF en de Merseyside Training Counsel uit Liverpool en de Schotse East Kilbride and District Engineer Group Trai ning Association. Van 16 augustus jl. tot 14 september jl. waren de acht Britse jongens te gast bij acht Bedrijfsschoolleerlingen en zij waren te werk gesteld bij diverse afdelingen in ons bedrijf. Op 14 september ver trokken zij naar hun vader land om op te treden als gastheer voor de acht Be drijfsschoolleerlingen, waar mee zij in familieverband een maand hadden doorgebracht. Maand De jonge WF-ers blijven een maand in Engeland, waar zij ook praktisch zullen werken bij diverse bedrijven in de Merseyside (omgeving Liver pool), een streek die eniger mate op onze Rijnmond lijkt. Twee van hen zijn echter naar East Kilbride in Schot land gegaan. Eén en ander gebeurt even als verleden jaar, toen deed echter East Kilbride nog niet mee. In Nederland hebben de Engelse leerlingen 40 uur per week gewerkt. Acht uren wer den uitgetrokken voor het maken van excursies naar onder andere de Container Terminal in Rotterdam, Euro- rama en de Havenvakscho len. Ook vond de bekende rondvaart door de havens plaats. Eén nacht werd er gekam peerd in tenten in het Vor mingskamp te Hilvarenbeek, van waaruit een bezoek werd gebracht aan het Autotron te Drunen en aan de bekende Lips fabrieken aldaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 17