Vereniging 20 iVi a AFD. FOTOGRAFIE Voor velen zit de vakantie er voor dit jaar weer op. Ook voor de Fotoclub staat er weer een seizoen vol activi teiten voor de deur. E.e.a. hebben wij samengevat in het hierna volgende program ma. 29 augustus: Opening van het nieuwe sei zoen waarbij de echtgenotes en verloofdes van harte wel kom zijn. De bij allen beken de heer v. d. Wetering zal een fascinerende dia-serie vertonen van Oosterse pracht en praal. 12 september: 1e competitie-avond: onder werp vrij; u gelieve max. 3 foto's en/of dia's mee te brengen. 14 september: Op deze zaterdag houden wij weer onze traditionele werf- fotografie dag. We vertrek ken om ca. 10.00 uur vanuit ons clubhuis aan de Nieuwe Waterwegstraat. 26 september: Vergrotingsavond. M.b.v. on ze eigen apparatuur gaan we o.l.v. een deskundige onze eigen negatieven afdrukken. 28 september: Deze zaterdag hebben wij uitgekozen voor een tocht naar het Open Lucht Museum bij Arnhem. Vertrek om 8.00 uur vanuit ons clubhuis. 10 oktober: Modelavond; neemt u allen weer de nodige films, statie ven en camera's mede. 24 oktober: 2e competitie-avond: ver plicht onderwerp „water". Een heerlijk ruim onderwerp. 7 november: De heer Frijns verzorgt ander maal een leerzame avond. Dit keer zal het gaan over zwart-wit fototechnieken en fotograferen onder moeilijke omstandigheden. Hij zal e.e.a. weer toelichten aan de hand van door hem zelf gemaakte foto's. 21 november: Werkavond: tabletop fotogra fie. Dit keer gaan we het in het kleine zoeken. Breng dus allen behalve uw foto-appa- ratuur, ook voorzetlenzen, balgen en tussenringen mee. Echt een avond om van el kaar te leren. 3 december: Op deze dinsdag vóór St. Ni- colaas komt mevrouw M. de Roon van de Haagse Foto club. Zij zal een werkelijk leerzame avond verzorgen, waarbij een ieder aan zijn trekken komt. Het onderwerp is: Wondere wereld van kleur, een dia-serie over alles, wat fotografisch boeien kan. 19 december: 3e competitie-avond: onder werp vrij. Dit is dus het programma voor de eerste helft van het seizoen 1974-1975. Wij hopen met de samenstelling een ge lukkige keus gemaakt te heb ben, zodat er voor elk wat wils is. Verder merken wij nog op, dat op de donderdagavonden van de tussenliggende weken ons clubhuis eveneens ge opend zal zijn, waar dan o.a. de in de vakantie gemaakte foto's en dia's bekeken kun nen worden. FOTOCLUB WF Seizoen 1974-1975 is weer aangevangen op 29 augustus jl. De voorzitter opende de eerste officiële avond en heette allen hartelijk welkom. De heer v. d. Wetering was aangezocht om deze avond te verzorgen. Hij bracht een fraaie serie dia's over Nepal met begeleidende muziek mee. Zijn presentatie van het geheel maakte de avond zeer geslaagd. Het hierbij afgedrukte pro gramma, het eerste halfjaar betreffende, is inmiddels weer aan alle leden gezon den. Wij hopen, dat u tevre den zult zijn over de samen stelling hiervan. De sugges ties van de leden zijn er in verwerkt, waarbij in het pro gramma voor de tweede helft van het seizoen (verschijnt ongeveer eind december) het overige is ondergebracht. Wij hopen met de leden op 28 september een dagtocht te maken naar het openlucht museum te Arnhem. Verder maken wij nog bekend, dat voor ieder lid de mogelijk heid bestaat om de volledig ingerichte donkere kamer te gebruiken. Dit geldt ook voor de foto opname-studio's. Aanvragen voor gebruik bij de heer v. d. Kooi (Werfpost- dienst tel. 3749). Het Bestuur. AFD. HANDBAL De afdeling Handbal van on ze personeelsvereniging heeft een eigen clubblad het licht doen zien. De leden kunnen nu op een gedegen manier door middel van dit fraaie in de kleuren rood en wit uitge voerde blad van het wel en wee van hun afdeling op de hoogte worden gehouden. Het blad ziet er keurig ver zorgd uit. AFD. ZWEMMEN L.S. Bij deze nodigen wij u uit, met uw echtgenoot(ote) ken nis te komen maken met on ze zwemclub. Voor personen boven 14 jaar is er elke vrijdag van 17.15 uur tot 18.00 uur vrij zwem men. Onder leiding van een zweminstructeur is er tevens gelegenheid tot lichte condi tie-training en leszwemmen voor beginners en gevorder den. Voor kinderen vanaf 5 jaar: Diploma A donderdag 17.1518.00 uur, zaterdag 11.4512.30 uur. Diploma B.3 dinsdag 17.1518.00 uur. Diploma 4.5.6 dinsdag 18.0018.45 uur. De lesuren worden gehouden in het Sportfondsenbad, B.K.- laan 245, Schiedam. De kontributie bedraagt 4,75 p.p. per periode voor W.F.- leden. De kontributie bedraagt 5,25 p.p. per maand voor buiten leden. Met vriendelijke groeten, Secr. W.F. afd. zwemmen, Postbus 22, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 22