2c ----- HARMONIE VRAAGT JEUGDLEDEN Wilton Fijenoord beschikt over een Harmonie-orkest en een drumband. Het orkest en de drumband worden gere geld aangevuld met jonge muzikanten, die worden op geleid door de Rotterdamse Muziek School. Tijdens hun opleiding spelen de leerlingen met elkaar in de Jeugdharmonie van Wil- ton-Fijenoord. De Jeugdhar monie geeft geregeld con certen; zij bezoekt Jeugdfes- tivals, ontvangt andere or kesten en gaat één keer per jaar naar het Jeugd-studie- weekend in Epe. Tijdens deze studie-weekends, wordt er behalve gerepeteerd ook veel gesport, gewandeld en vreselijk veel gelachen. De hoogtepunten vormen altijd de bonte-avond op de zater dag en het slotconcert op de zondagmiddag. De leden van de Jeugdhar monie vormen één grote fa milie, wat zeker niet in de laatste plaats te danken is aan onze dirigent leraar Wim Vos, die ons orkest van af de oprichting in 1962 ge dirigeerd heeft. Met hem hebben wij in die tijd al veel goede resultaten behaald. De lessen worden gegeven in het Clubgebouw van de Harmonie, Nieuwe Water wegstraat 5, Schiedam. Ook de drumband treedt re gelmatig op, onder leiding van zijn tamboermaltre, de heer H. Meijer, meestal 'ome' Henk genoemd. De laatste jaren heeft de drumband uitstekend werk geleverd. Verleden jaar is ze zelfs gepromoveerd naar de afdeling Uitmuntendheid. In- tegenstelling tot vroegere ja ren, waarin drumbands al leen maar marsen maakten, wordt tegenwoordig veel mo derne muziek gespeeld, waarbij gebruik wordt ge maakt van de nieuwste in strumenten. Mochten jullie zin hebben om lid te worden van de ver eniging, vraag dan aan je ouders, om onderstaand for mulier in te vullen en te stu ren naar de secretaris, de heer W. Rissema, Albarda- straat 3, Schiedam. De Jeugdcommissie S.v.p. invullen in blokletters Naam Adres Gemeente geeft zich hierbij op als leerling van het Jeugdorkest Wilton- Fijenoord. Vader/broer/zuster werkzaam bij Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord onder administratie no. Afd. Handtekening Ouders

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 23