Wat zou WF zijn zonder die menselijke gezichten? Jubilea 2 Ir B. Wilton bij jubilea: "Als je tijdens zo'n fiets tochtje of een tour met de brommer door de polders rijdt, neem je zo heerlijk in je op het melken van de koeien. Er gaat dan wel iets in je om: bij het zien van die rustige samenwerking tussen melk- gever en melknemer Deze spitsvondigheid lan ceerde het lid der directie, de heer ir B. Wilton, tijdens het toespreken van de jubi larissen op vrijdagmorgen 30 augustus jl. in de kantine Hoofdkantoor. Zijn hele toespraak was als het ware doordrenkt van grapjes en toespelingen, zo links en rechts. Dat was ook tekenend voor de sfeer, waar in de jubileumviering plaats vond. Gemoedelijk, gezellig en bovenal vrolijk of verma kelijk. De bij WF "debuterende" nieuwe burgemeester van Schiedam, de heer drs A. J. Lems ("ik wil gaarne de tra ditie van het uitreiken van de Koninklijke Onderscheidin gen bij WF van mijn voorgan gers voortzetten"), zou later over de heer Wilton opmer ken: "Tijdens uw speech dacht ik: net Wim Kan. En dan niet alleen om de humor, maar ook om de diepere ge dachte achter zo'n vrolijke opmerking". Opfleuren De heer Wilton vond het pret tig, dat er weer een jubileum viering plaatsvond. "Fijn zo veel gezichten te zien met ook de vrolijke gezichten van de wederhelften. Zij fleuren zo'n bijeenkomst altijd op. Een belangrijke zaak. Wat zou WF eigenlijk zijn zonder al deze gezichten? Een leeg omhulsel. Het is eigenlijk moeilijk te zeggen wat WF eigenlijk wel is. Laatst ont moette ik iemand, die hier liefst zes weken gewerkt had. Hij kon het precies ver tellen. Maar onlangs promo veerde er iemand op een proefschrift, waarvoor hij twee jaar bij WF had gestu deerd. Hij kon het nog niet eens precies vertellen". Hij ging hier op door. "Pas als je hier vijf jaar hebt ge werkt, weet je of je in dit be drijf past. Wij hadden hier vroeger een werknemer die "vijf voor twaalf" werd ge noemd. Die zei altijd: als je het hier vijf jaar uithoudt, haal je de vijf-en-twintig ook. Het bijzondere van ons be drijf is, dat je kunt zeggen wat je denkt". Wonderlijk Er moest hem nog iets van het hart. "Sommigen zeggen wel: WF is een wonderlijk be drijf. Dat willen wij zo houden en daar werkt u aan mee. Ook hoor je wel de opmer king: iedereen loopt er weg. Als dat zo was, zou u nu niet met zo velen hier hebben ge zeten. U zit er bovendien ook nog fris bij. U helpt ons mede aan een goed imago; om dat moderne woord maar eens te gebruiken. Want wij hebben in die grote groep, waartoe wij behoren toch maar de meeste jubilarissen Natuurlijk heeft u bij het te rugblikken op het verleden hier wel minder prettige er varingen opgedaan. Maar als teleurstellingen ver achter je liggen, haal je toch altijd weer positieve elementen naar voren. Dat is belangrijk. Natuurlijk bekruipt je soms ook een gevoel van nostalgie. Dat is heimwee. Dat woord heeft niets te maken met de NOS Fouten Daarnaast ging hij in op het maken van fouten. "In dat verleden zijn uiteraard fouten gemaakt. Het positieve ervan is, dat je van fouten maken leert. Vooral als je jong bent. Een fout wordt je dan minder sterk aangewreven. Wanneer je ouder bent, zeggen ze: hij wordt te oud, hij kan het niet meer, want hij gaat fouten maken". De jubileumviering vond hij nog steeds waardevol. "Vroe ger schreef Hildebrand er al over. Wij zijn het gelukkig blijven volhouden. Want het is waard aandacht te beste den aan die periode, waarin een ieder zijn diensttijd op zijn eigen wijze heeft be leefd". Hierna ging de heer Wilton over tot het houden van de persoonlijke toespraken. Persoonlijk Tot een brander zei hij: "U bent hier eigenlijk langer dan 40 jaar. Maar door telkens die ontslagen in de crisistijd ging u een paar maal weg. Je kreeg toen de blauwe kaart Die tijd is gelukkig ver achter ons. In uw werk kunt u heel goed overweg met onze Turk se werknemers". En een afdelingsbaas: "U heeft veel gepionierd voor ons. Vooral bij het lassen: die slakken en zo. Zo: je speldje zit, ik hoop net zo goed als jouw lassen". Een andere afdelingsbaas: "Zo stiekempjes weg heeft u uw werk goed gedaan. Ik hoop dat dat nog lang mag voortduren". Een derde afdelingsbaas: "Ik dank je voor alles wat je voor WF hebt gedaan. Doe je nog steeds vakbondswerk?" De heer Wilton bracht ook de vroegere gieterij in her innering, toen hij tot een pij- penbewerker sprak: "Dat was zo'n geheimzinnig vak, dat gieten. Over die aanvanke lijke teleurstelling vanwege Toespraak van de heer Wilton

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 4