Afd. Reparatie RDM bouwt Griekse bulkcarrier om tot voorraadschip voor PSF 8 is wel de cursus van R.S.V. Dit omdat er twee alternatie ven waren. Of de R.S.V.- kraandrijvers buiten laten opleiden of intern. De keuze viel op de laatste mogelijk heid. Daartoe is een bege leidingscommissie „ad hoe" ingesteld, die een lespro gramma heeft opgesteld voor zowel het praktische als het theoretische gedeelte. Het gaat er nu om te weten te komen of dit programma te zwaar dan wel te licht is. Bovendien kan het eventueel door de cursisten worden aangevuld op sommige on derdelen. Misschien vloeien er uit deze aanpak wijzigin gen voort. Vandaar het expe rimentele uitgangspunt in deze cursus, die echter wel moet leiden tot het halen van een wettelijk in de E.E.G.- landen geldend kraanrijbe wijs. Rijbewijs Dit heeft inderdaad veel ge meen met het autorijbewijs. Ook hier zijn diverse catego rieën mogelijk en kan bij slagen voor het theoretische gedeelte en zakken voor het praktische gedeelte het laat ste binnen twee jaar worden overgedaan. Echter, men dient eerst het theoretische deel te hebben behaald eer aan het praktische mag wor den deelgenomen. Het eer ste deel wordt geëxamineerd door middel van het systeem van de meerkeuze-vraagstuk- ken (multiple choice). Begrip bestaat er uiteraard voor de kraandrijvers, die al een zekere leeftijd hebben bereikt en al jaren lang van school zijn. Nagegaan zal worden of een ieder eventueel het zwaarste praktische examen zou kun nen doen. Dat bewijs geldt dan (met een kleine applica tie toevoeging) ook voor de „lichtere" kranen. Lesuren De cursus wordt gegeven aan twee parallelgroepen. Deze krijgen ieder één maal per week bij WF gedurende drie uren les. In totaal 24 weken. De praktijk wordt op het eigen bedrijf beoefend. Hiervoor is een afzonderlijke opleiding niet nodig, omdat het bij deze cursus om er varen kraanrijders gaat. Wel worden er nuttige vingerwij zingen verstrekt en prakti sche oefeningen aanbevolen, die de cursisten zelf kunnen oefenen. De cursisten met de commissie "ad hoe" bijeen De afdeling Reparatie van de RDM heeft van PSF Offshore Logistics B.V. te Rotterdam een belangrijke verbouwings opdracht gekregen. Deze maatschappij heeft onlangs van de Griekse rederij Marine Service Ltd. een 32.000 tons bulkcarrier aangekocht met het doel dit schip te laten ombouwen tot een voorraad schip ten behoeve van de offshore activiteiten op de Noordzee. Supermarkt Het voorraadschip zal begin 1975 op locatie komen te liggen. Dat wil zeggen, der gelijke schepen worden ge maakt om te werken en niet om te varen. De naam werk- schip is echter een te groot se aanduiding; de naam drij vende supermarkt past beter. Het wordt een voorraadbasis dicht bij het werkterrein. De aanvoer van het materiaal zal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 10